Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Výsadba mandloní při ul. Generála Šišky, Praha 12

Garant projektu: MČ Praha 12
Popis projektu: Cílem projektu byla výsadba  mandloní při ul. Generála Šišky na pozemcích s extenzivní údržbou – svahy parc. č. 4400/529 a 4400/347 vše v k.ú. Modřany
Hodnota projektu: 190 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Městská část Praha 12
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé městské části


zdroj MČ Praha 12

Harmonogram
Předpoklad realizace: 2021
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 190 000 Kč bez DPH
Investiční náklady: 70 000 Kč bez DPH
Financování projektu: Rozpočet městské části Prahy 12, dotace
Skutečné náklady: 190 000 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru