Home >> Databáze projektů

 Výsadba 80 ks stromů v intravilánu – MČ Praha 12

Garant projektu: MČ Praha 12
Popis projektu: Cílem výsadby stromů v intravilánu městské části Praha 12 bylo snížení dopadů klimatické změny, adaptace na změnu klimatu a snížení koncentrace CO2. Výsadba proběhla ve vytipovaných lokalitách. Jednalo se zejména o odrůdy odolné vůči suchu.
Hodnota projektu: 400 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha 12
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Výsadba 80 ks stromů v intravilánu - MČ Praha 12

zdroj OCP MHMP

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: rozpočet HMP
Skutečné náklady: 400 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru