Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Zasakovací mapy hl. m. Prahy

Garant projektu: Odbor ochrany prostředí MHMP
Popis projektu: V rámci naplňování adaptační strategie hl. m. Prahy na změnu klimatu byly zpracovány vsakovací mapy většiny území hlavního města. Území města bylo kategorizováno z hlediska vhodnosti pro vsakování srážek na plochy vhodné pro vsakování srážek, plochy podmínečně vhodné a nevhodné. Pro zhodnocení území byla použita data prostorové analýzy, geologického podloží (zemin a hornin), úrovně hladiny podzemní vody, morfologie terénu, sklonitosti, a přítomnosti dalších jevů, jako jsou náspy, zářezy, silnice, železnice. Vsakovací mapa může sloužit jako podklad při zpracování územních plánů; mohou ji využívat projektanti a architekti, aby už při zpracování studií, územních i stavebních dokumentací věděli, zda je možné v řešeném území vsakovat dešťové vody, a tomu přizpůsobili výstavbu již v projektové fázi. Vsakovací mapy území hl. m. Prahy jsou umístěny na Atlase životního prostředí hl. m. Prahy. Vsakovací mapy umožní zvýšit připravenost hl. m. Prahy na zmírnění dopadu změny klimatu tím, že budou projekty modrozelené infrastruktury navrhovány do míst, které jsou vhodné pro infiltraci srážkových vod. Při navrhování vsakovacích nebo retenčně-vsakovacích nádrží na lesních a zemědělských pozemcích tyto mapy poskytnou detailní pohled na krajinu. Následně umožní optimalizovat umístění těchto vsakovacích objektů tak, aby byl efekt pro zadržení vody v krajině co nejlepší. Zvýšení kapacity vsakování zároveň snižuje povrchový odtok a v kombinaci s dalším technickým opatřením i riziko bleskových záplav a splachování ornice ze zemědělské půdy. Dosáhne se tak synergie adaptačního a mitigačního opatření.
Hodnota projektu: 1 500 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Hlavní město Praha
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Hl. m. Praha, IPR Praha, stavební úřady, stavebníci


Zdroj: https://adaptacepraha.cz/vsakovaci-mapy-hl-m-prahy/

Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: MHMP OPC
Skutečné náklady: 1 500 000 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
Jiný přínos
Doplnění informací o území hl. m. Prahy

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru