Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Vnitrobloky II

Garant projektu: Odbor ochrany prostředí MHMP
Popis projektu: Cílem projektu bylo vytvoření Katalogu adaptačních opatření na změnu klimatu v hl. m. Praze zaměřeného na vnitrobloky, jehož součástí bude: architektonická specifika vnitrobloků, seznam adaptačních opatření na změnu klimatu, typologie vnitrobloků, postup projektu obnovy, rešerše zahraničních metodik k tématu. Katalog bude doplněn o ilustrační fotodokumentaci, ilustracemi a grafickým zpracováním dle grafického manuálu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu.
Hodnota projektu: 500 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2020
Lokace projektu: Hlavní město Praha
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé hl. m. Prahy


zdroj OCP MHMP

Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020
Ukončení realizace: 2020

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: odbor OPC MHMP
Skutečné náklady: 500 000 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – regulace mikroklimatu
RS – opylení
KS – estetická hodnota
KS – rekreační funkce
PS – produkce plodin
DP – nárůst hodnoty nemovitostí
DP – tvorba biotopu

KARTA PROJEKTU (PDF)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru