Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

Standardizace hospodaření se srážkovou vodou na území hl. m. Prahy

Garant projektu: Odbor ochrany prostředí MHMP
Popis projektu: Projekt je pokračujícím projektem z IP 18-19. Cílem projektu je příprava závazného standardu pro všechny subjekty, které spravují nebo rozhodují o zařízeních spojených se srážkovou vodou na území hl. m. Prahy (IPR Praha p.o., MHMP OCP, Lesy Praha p.o., PVS a.s. a TSK a.s.). Standard obsahuje mimo návrhů technických řešení pro projektanty i jednotlivé náklady na správu a údržbu těchto řešení tak, aby mohly být na přírodě blízká řešení alokovány dostatečné finanční prostředky a mohl se naplánovat postupný přechod stávajících zařízení na přírodě blízká. Standardy by se po schválení RHMP měly stát také součástí Pražských stavebních předpisů.
Hodnota projektu: 1 979 760 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Hlavní město Praha
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Zvyšování podílu zeleně
Cílová skupina: Obyvatelé hl. m. Prahy


zdroj OCP MHMP

Harmonogram
Předpoklad realizace: 2020-21
Ukončení realizace: 2021

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 979 760 Kč bez DPH
Zdroj financování: MHMP OPC
Skutečné náklady: 1 979 760 Kč bez DPH

Specifický cíl
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – kvalita vody
RS – redukce povodňového rizika
KS – estetická hodnota
Jiný přínos
Existence závazného standardu hospodaření se srážkovou vodou

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru