Home >> Databáze projektů

 Pořízení zavlažovacích vaků

Garant projektu: MČ Praha Lipence
Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení 20 ks zavlažovacích vaků Treegator Original k nově vysázeným stromům.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen.
Lokace projektu: MČ Praha Lipence
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 13 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita vody
Jiný přínos
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)