Home >> Databáze projektů

  Podzemní nádrže na dešťovou vodu v parku Královka – PD a realizace

Garant projektu: MČ Praha 6
Popis projektu: Dešťová voda z podzemních nádrží bude využívána k zálivce nových výsadeb dřevin. Provoz bude zajištěn z rozpočtu ODŽP. Realizace díla poslouží k šetrnému zacházení s vodními zdroji a přinese užitek všem občanům Prahy 6.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 6
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, AD15, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 3 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)