Home >> Projekty: Mapa – popis projektů >> Projekty: Mapa – lokalizace projektů

foto MHMP

Nová vodní plocha Lipiny–Modřany

Garant projektu: OCP MHMP
Popis projektu: Nejprve bylo v roce 2017 celé údolí vyčištěno od nežádoucí vegetace a skládek. V roce 2018 pak práce pokračovaly celkovým přetvarováním údolí, zatěsněním dna a břehů jílovitou zeminou a výstavbou vypouštěcího zařízení. Veškeré pohledové konstrukce byly obezděny kamenem a celé dno rybníka bylo vyštěrkováno, aby byla ochráněna těsnící jílovitá zemina. Rybník je napájen odběrných objektem umístěným před zaklenutím Libušského potoka. Díky výstavbě rybníka došlo i k prodloužení otevřeného koryta tohoto potoka o cca 90 m. Vznikla zde i malá tůň o ploše 200 m2. Revitalizaci dovršily výsadby mokřadních rostlin a stromů na břehy rybníka a osazení několika laviček.
Hodnota projektu: 7 000 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2019
Lokace projektu: Slivenec
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření:Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu
Cílová skupina: Veřejnost


Hodnota projektu (bez DPH):
Finance 2019 – 7 mil. Kč
Rozpočet OCP 2019 – odd. XII (probíhá v 2018)
Plocha hladiny rybníka: 4361 m2
Plocha tůní: 200 m2
Prodloužení koryta Libušského potoka: 90 m
Objem vytěženého materiálu: 4900 m3
Výsadby: 15 ks břehového doprovodu potoka
Plocha revitalizovaného území: 7 500 m2

Specifický cíl
Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území