Home >> Implementační plán >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území)>> Projekty pro městskou krajinu (urbanizované území)

foto Antonín Keprta

Implementační plán 2018 -2019

Opatření pro městskou krajinu
(urbanizované území)

Opatření pro adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka (specifický cíl A Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu) a Opatření na hospodaření s vodou a zmírňování dopadů extrémních hydrologických jevů, přívalových dešťů, povodní, a období sucha (specifický cíl B Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu).

Projekty pro městskou krajinu

1. Výsadba stromořadí Jaromírova ulice

Obnova stromořadí v ulici Jaromírova proběhne v rámci celkové rekonstrukce ulice. V rámci obnovy stromořadí bude použita technologie s využitím prokořenitelných buněk. Realizace by měla zajistit kvalitní prokořenitelný prostor pro existenci a růst stromů ve značně nepříznivých městských podmínkách v centru města.
Období realizace: 2020 – 2021

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP, IPR, DPP, TSK, PRE, OCP MHMP
Zapojené subjekty: OCP MHMP, IPR Praha, TSK, DPP, správci sítí, OCP MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
Typ opatření: probíhající opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Synergie a benefity s dalšími strategickými dokumenty a projekty: Koncepce celkové obnovy ulic Na Slupi, Ostrčilovo náměstí, Jaromírova (IPR Praha)
Potenciální konflikty: Nutnost přeložek sítí technické infrastruktury z důvodu obnovy stromořadí v souvislém pásu za použití prokořenitelných buněk, vícero investorů v uličním prostoru – koordinace realizací
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
2. Obnova parkové části okolo rozhledny Petřín

Rehabilitace okolí Rozhledny Petřín – probíhající realizace parkových úprav: zlepšení retence srážkové vody v místě realizací drenážních vsakovacích boxů umístěných pod obnovené parkové komunikace a obnova vegetačních ploch, umožní ochlazování a zlepší vodní režim daného území, zlepší retenci srážkových vod a umožní jejich využití pro potřeby vegetace v období sucha. Období realizace: 2018

Návaznost na Strategické cíle

B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
Typ opatření:
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Synergie a benefity s dalšími opatřením /projektem: Snížení povrchového odtoku, snížení prašnosti, snížení množství chemických látek (hnojiva, postřiky atd.) jako efekt zkvalitnění vegetačních ploch a retence srážkové vody v místě
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
3. Obytný soubor Malá Řepora – odvodnění

Jedná se vytvoření přírodě blízkého systému odvodnění nově vznikajícího bytového komplexu. Součástí odvodnění je i vybudování retenční nádrže a suchých jezírek.
Období realizace: 2017 – 2019

Návaznost na Strategické cíle

B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: Central group a.s., Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: nový rozpočet OCP MHMP

karta projektu
4. Biotop Výstaviště – podpora zlepšování kvality vody

Koupací biotop primárně neslouží ke zlepšení jakosti vody, ale jedná se o  vylepšení rekreačního potenciálu a zlepšení mikroklimatu při vlnách horka. Úprava vody pro potřeby koupání je zajištěna v biotopové čistící zóně koupaliště, jde ale o technologii čištění vody v uzavřeném systému.
Období realizace:  

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Základní informace

Gestor: Výstaviště Praha
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: rozpočet Výstaviště Praha

karta projektu
5. Výsadba stromořadí Blanická ulice

V návaznosti na pilotní projekt realizace obnovy stromořadí v ulici Budečská s využitím prokořenitelných buněk je plánována obnova stromořadí v ulici Blanická.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: Praha-pól růstu

karta projektu

Partneři