Home >> Databáze projektů

  Park Dolina

Garant projektu: MČ Praha Lysolaje
Popis projektu: Cílem projektu je vytvořit plnohodnotný městský prostor, který navazuje na okolní krajinu i nově plánovanou zástavbu a prostřednictvím hodnotné úpravy prostoru přinese vysokou hodnotu života místních obyvatel i návštěvníků. Jedná se o vznik centrálního parku a doplňkové městské zeleně kolem nově vznikající mateřské školy. Zásadním momentem řešení je vzorová aplikace koncepce a myšlenky správného hospodaření s dešťovými vodami, ale i povzbuzení komunitních vztahů pomocí vytvoření vhodných míst k setkávání. Komponovaná zeleň vnese do prostoru vítanou celoroční proměnlivost a zvýší ekologickou kvalitu celého veřejného prostoru Zároveň bude koncept doplňovat navržené stavby a vytvářet s nimi příjemné harmonické prostředí. Důraz je v návrhu kladen také na dlouhodobé snížení časových a finančních nároků na pravidelnou, následnou udržovací péči Nově navržené úpravy vytvoří plnohodnotný obytný prostor a spolu s dalšími pozitivními dopady na prostředí, jako jsou funkce mikroklimaticko-hygienické, ekologické, budou nejen prostor vhodně doplňovat, ale budou mít i výrazné funkce, obytné, estetické a měly by tak zvýšit kvality životního prostření Doliny v nejryzejším slova smyslu
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Lysolaje
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD15, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Eroze půdy
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Opylení
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)