Home >> Databáze projektů

  Obnova zeleně – dovysazení stromů do Fit-parku Praha Nebušice

Garant projektu: MČ Praha Nebušice
Popis projektu: V roce 2017 vybudovala MČ Praha Nebušice v okrajové části Nebušic Fit-park (parc. č. 1007/2, k.ú. Nebušice). V rámci projektu v roce 2021 doplnili výsadbu o několik vzrostlých stromů jako javor babyka, bříza bělokorá a keřů dřín obecný.
Hodnota projektu: 33 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha Nebušice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Obnova zeleně - dovysazení stromů do Fit-parku Praha Nebušice

Zdroj: mapy.cz

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 33 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP
Skutečné náklady: 33 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot,
vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.6.: Posilovat ekologickou stabilitu a regenerační schopnosti krajiny

 

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru