Home >> Databáze projektů

  Obnova zeleně – dovysazení stromů do Fit-parku Praha Nebušice

Garant projektu: MČ Praha Nebušice
Popis projektu: V roce 2017 vybudovala MČ Praha Nebušice v okrajové části Nebušic Fit-park (parc. č. 1007/2, k.ú. Nebušice). V rámci projektu v roce 2021 doplnili výsadbu o několik vzrostlých stromů jako javor babyka, bříza bělokorá a keřů dřín obecný.
Hodnota projektu: 33 000 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: MČ Praha Nebušice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Obnova zeleně - dovysazení stromů do Fit-parku Praha Nebušice

Zdroj: mapy.cz

Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 33 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP
Skutečné náklady: 33 000 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot,
vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.6.: Posilovat ekologickou stabilitu a regenerační schopnosti krajiny

 

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu