Home >> Databáze projektů

  Obnova uličního stromořadí na území MČ P3

Garant projektu: MČ Praha 3
Popis projektu: Projekt obnovy uličních stromořadí na území MČ Prahy 3 navazuje na obnovu výsadeb podpořenou z rozpočtu
hlavního města Prahy v loňském roce. Městská část by letos ráda pokračovala výsadbou dalších cca 50 ks stromů v několika vybraných ulicích. V rámci realizace této výsadby budou zároveň upraveny výsadbové pásy s důrazem na zlepšení stanovištních podmínek a využití srážkových vod formou terénní modelace a průlehů. Dále budou založeny trávníky, vybudována nová rabátka a proběhnou dokončovací péče. Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace. Cílem akce je zlepšení klimatických podmínek v ulicích MČ.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 3
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy 3


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace z rozpočtu HMP v roce 2021, vlastní zdroje MČ

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Kvalita vody
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru