Home >> Databáze projektů

  Obnova mlýnského rybníku

Garant projektu: MČ Praha Kolovraty
Popis projektu: Obnova historicky funkčního rybníku, obnovení místního mikroklimatu a zadržování vody, obnova vlhkých kolovratských luk.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Kolovraty
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Klimatický plán MHMP, Generel zeleně MČ
Indikátory projektu: GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro volnou (otevřenou) krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: Prozatím není stanoveno
Zdroj financování: Prozatím není stanoveno

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.5.: Pokračování v integrované revitalizaci údolních niv, vodních tolů a ploch
B.7.: Zlepšení propustnosti krajiny a její využitelnosti pro rekreaci

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Kvalita vozduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Jiný přínos
Obnova místního mikroklimatu a zadržování vody
Obnova luk
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)