Home >> Databáze projektů

  Nové výsadby a dosadby stromů

Garant projektu: MČ Praha Slivenec
Popis projektu: Nové výsadby, dosadby a obnovy alejí a remízků – ulice Ke Smíchovu, remízek u Pražského okruhu, dosadby v areálu Za okruhem, na Obecní louce a biokoridorech.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Slivenec
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 680 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a
dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo
polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)