Home >> Databáze projektů

  Náves u Miškovické školky

Garant projektu: MČ Praha Čakovice
Popis projektu: Jedná se o původní náves. Návsí protéká potůček. Cílem je revitalizace vodní plochy a okolních zelených ploch tak, aby se znovuoživil její venkovský charakter a místo zároveň sloužilo jako vzdělávací a oddychová zóna pro místo sousedící školce.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Náves u Miškovické školky – p.č. 337/1, k.ú. Miškovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10, GOV12
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ 
Cílová skupina: Občané městské části


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové modrozelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
B.5.: Pokračování v integrované revitalizaci údolních niv, vodních toků a ploch
Specifický cíl F: Zlepšování podmínek v oblasti environmentálního vzdělávání, podpoření monitoringu a výzkum dopadů klimatické změny v Praze
F.1.: Zlepšovat environmentální vzdělávání a osvětu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – vzdělávací funkce
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – nárůst hodnoty nemovitostí
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)