Home >> Databáze projektů

  Naučná stezka Přední Kopanina

Garant projektu: MČ Praha Přední Kopanina
Popis projektu: Naučná stezka by byla vybavena cca 11 informačními tabulemi pojednávajícími o historii Přední Kopaniny, o její geologii, přírodě (flóra, fauna) či informacemi o typu letadel, které nad naší městskou částí přistávají či vzlétají. Na stezce by se rovněž nacházely herní prvky (cca 9 ks), které by mohly dát vzniknout (možná) samostatné dětské naučné stezce. Mohli bychom tedy ve finále realizovat jak naučnou stezku, tak i dětskou naučnou stezku. Vzhledem k celkové délce cca 6-7 km by se to přinejmenším nabízelo Informační tabule i herní prvky by byly zabudovány v různorodém terénu, po kterém by se návštěvník pohyboval, tedy zpevněné komunikace (asfalt, zámková dlažba) či lesní cesty.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Přední Kopanina
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD2, AD3, GOV12
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ 
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 400 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl F: Zlepšování podmínek v oblasti environmentálního vzdělávání, podpoření monitoringu a výzkum dopadů klimatické změny v Praze
F.1.: Zlepšovat environmentální vzdělávání a osvětu
F.2.: Zlepšovat poskytování informací v oblasti veřejného zdraví a hygieny

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu
Vzdělávací

karta projektu (pdf)