Home >> Databáze projektů

 Mlatová cesta

Garant projektu: MČ Praha Satalice
Popis projektu: Cílem projektu bylo vytvoření štěrkodrťového podloží, zhutnění, vytvoření mlatové vrstvy, zaválcování, stabilizace zeminy hydraulickým pojivem, odvoz a likvidace odtěženého materiálu, úprava okolního terénu.
Fáze projektu: Projekt byl v září roku 2022 úspěšně ukončen.
Lokace projektu: Délka 250 m, v šířce 3,5 m
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD3
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy, slouží k procházkám, volnočasovému využití. Je součástí poznávací stezky a přírodní památky Satalická obora


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 360 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody