Dotační možnosti

Stručný přehled dotačních příležitostí v oblasti životního prostředí, energetických úspor a adaptace na změnu klimatu
1. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA ENERGETICKÉ ÚSPORY VEŘEJNÝCH BUDOV

Národní plán obnovy (RRF)

Výzva č. 12/2021 –  Detail výzvy
Příjem žádostí: 1.12.2021-30.9.2022
Alokace: 3 285 000 000 Kč
Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
Můžou žádat obce, kraje, příspěvkové organizace, MČ, Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
U výzvy je uvedena informace, že je zaměřeno primárně na zásobníkové projekty 146. výzvy OPŽP, kde byl velký převis úspěšných žádostí nad alokací výzvy, nicméně včera bylo ze strany SFŽP upřesněno, že všechny projekty, jak již předložené do OPŽP a čekající v zásobníku, tak také ty nově předložené, mají stejnou startovací pozici, není nastavena prioritizace zvýhodnění pro projekty již předložené do OPŽP.
Výzva je nesoutěžní, průběžná, při splnění všech kritérií bude rozhodovat čas předložení
Příjem žádostí se spouští již 1.12. 2021, přičemž projekty již registrované do 146.výzvy OPŽP,  které jsou v zásobníku, se mohou registrovat i sem a mít tak „dvě želízka v ohni“

Modernizační fond

Výzvy v programu č. 7 ENERGOV budou vyhlášeny až po vyčerpání prostředků v NPO. Budou zde z pohledu energetických úspor v budovách podporovány obdobné aktivity jako v OPŽP 2021+, ovšem na rozdíl od OP ŽP mají být zaměřeny zejména na území hl. m. Prahy (vzhledem k tomu, že Praha jako více rozvinutý region nemůže na tuto aktivitu žá dat v OPŽP 2021+).
Na rozdíl od výzvy č. 12/2021 NPŽP jsou podporovány i výstavby nových veřejných budov v pasivním standardu a rovněž výstavba a modernizace obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy – viz obrázek níže, podrobněji viz programový dokument Modernizačního fondu
Zároveň celková alokace Modernizačního fondu se neustále dynamicky mění v souvislosti s cenou emisních povolenek a ještě na začátku roku se po čítalo celkově s alokací 120 mld Kč, nyní díky rekordním cenám emisních povolenek se odhaduje alokace až na 300 mld Kč. Program ENERGOV má dle stávajících programového dokumentu tvořit 4 % alokace.

2. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA HOSPODAŘENÍ S VODOU V OBCÍCH

Národní plán obnovy (RRF)

Výzva č. 10/2021 Detail výzvy
Příjem žádostí: 12.1.2022 – 31.8.2022

Alokace: 1 754 000 000 Kč
Výzva se zaměřuje na finanční podporu efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků.
Žádat můžou kraje, obce, MČ, příspěvkové organizace, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní, při splnění všech kritérií bude rozhodovat čas podání
Maximální výše celkové podpory na jeden projekt činí v případě podporované aktivity max.
100 % z celkových způsobilých výdajů, s výjimkou budování propustných zpevněných povrchů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 50 % celkových způsobilých výdajů
– povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (plošný vsak, průleh, průleh s rýhou, vsakovací nádrž)
– dešťové zahrady (kombinace modré a zelené infrastruktury)
– podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem vyplněným štěrkem nebo prefabrikáty
– povrchové či podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace (suché retenční nádrže, retenční nádrže se zásobním prostorem, podzemní retenční nádrže, umělé mokřady)
– akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití (např. na zálivku či splachování WC)
– povrchové akumulační nádrže navržené v přírodě blízké podobě, které budou doplňkově plnit i ekosystémové funkce výměna nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku každého z nových povrchů do 0,5 včetně (při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu 1,0), při součiniteli odtoku původního nepropustného zpevněného povrchu nižšího než 1,0 musí být rozdíl součinitelů odtoku větší nebo roven 0,5
– budování propustných zpevněných povrchů se součinitelem odtoku každého z povrchů do 0,5 včetně
– výstavba střech s akumulační schopností (vegetační, retenční) se součinitelem odtoku 0,7 včetně

3. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA REVITALIZACI VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PARKŮ, VEŘEJNÉ ZELENĚ

Momentálně se řeší překryv v oblasti veřejných prostranství mezi dvěma operačními programy (IROP 2021 – 2027 a OPŽP 2021 – 2027) a stanovují se podmínky a kritéria. V rámci IROP má Praha přidělenu svoji alokaci ve výši 103,6 mil. EUR (EU podíl) jako více rozvinutý region (ne pouze v majetku HMP, veřejná prostranství i v majetku např. nemocnic, církví, OSS apod.). Pro HMP by nicméně měly být velké možnosti čerpání v této aktivitě. Aktuálně se diskutují podmínky s řídicím orgánem IROP (některé se jeví jako poměrně přísné: např. nutnost územní studie, architektonické či urbanistické soutěže, projekt vznikl na základě participace s občany či odbornou veřejností apod.) V programu OP ŽP, SC 1.3, který je financován z Fondu soudržnosti neplatí podmínky pro kategorie regionů, Praha tak může čerpat stejně jako jiné kraje.

Operační program životní prostředí 2021 – 2027

SC 1.3 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči katastrofám
zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně
Zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remíz ů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu v četně dokončovací a rozvojové péče
tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur
Založení a/nebo obnova vegetačních krajinných prvků – stromořadí, solitérní stromy, travobylinné porosty, meze, remízy, v ětrolamy, průlehy, zasakovací pásy, zemní hrázky, svodné příkopy (stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku např. zatravněním) přírodě blízkým způsobem
Obnova extenzivních sadů, které jsou součástí registrovaných významných krajinných prvků (VKP) nebo skladebných prvků ÚSES
Založení a/nebo obnova skladebných prvků ÚSES a interakčních prvků
Založení a/nebo obnova zatravněných pásů s doprovodnými dřevinami.
Předpoklad vyhlášení prvních výzev je v polovině roku 2022, Dotace max. 85 % CZV

Integrovaný regionální operační program (2021 -2027)

SC 2.2 Revitalizace veřejných prostranství – staveb krajinářské architektury s budováním zelené infrastruktury měst a obcí (např. parky, náměstí, návsi, městské třídy a uliční prostory, sídliště)
– ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
– revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství
– základě architektonické soutěže a diskuse s veřejností řešící výměnu nevhodného povrchu za povrch umožňující vsakování a čištění srážkové vody, tvorbu nebo rozšiřovaní zelených ploch, instalaci retenční nádrže se závlahovým systémem, výsadbu stromů a další vegetace, umístění městského mobiliáře a vodních prvků, přístřešku se zelenou střechou a fotovoltaickými panely, lamp veřejného osvětlení s prvky SMART řešení, včetně sledování kvality ovzduší, úpravu technické infrastruktury pod řešeným územím v návaznosti na úpravu veřejného prostranství a výsadbu stromů;
– revitalizace a úprava nevyužívaných ploch
– revitalizace řešící úpravu ploch industriálních zón, brownfieldů, opuštěných kasáren v širším centru města na základě územní studie veřejného prostranství a diskuse s veřejností – revitalizace území a vznik parku, vznik cestní sítě a propojení centra města přes park do okolní krajiny, výsadba stromů a vegetace, průlehy pro zasakovaní srážkových vod a vznik vodní plochy, umístění mobiliáře pro pasivní i aktivní odpočinek občanů a zkvalitnění ekosystémových služeb.

Národní program Životní prostředí

Výsadba stromů – Výzva 4/2021
Alokace: 200 mil Kč
Výše podpory: 151 tis. – 250 tis. Kč/ projekt
Míra podpory: 100 % způsobilých výdajů
Místo realizace: veřejně přístupná místa, uzavřené vnitrobloky bytových domů
Příjem žádostí: do 30. 12. 2023, nebo do vyčerpání alokace
Jednokolový nesoutěžní systém výzvy
Příjemci podpory: všechny subjekty s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu (s výjimkou politických stran)

4. PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA PODPORU EFEKTIVNÍHO NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍMI VODAMI A ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

Operační program životní prostředí 2021 – 2027

SC 1.4 Podpora udržitelného hospodaření s vodou
Kanalizace a ČOV
Výstavba a dostavba kanalizací – podpora oddílné kanalizace; jednotná jen v případě podchycení stávající jednotné kanalizace
Výstavba ČOV (centrální ČOV, mo žnost decentralizovaného řešení – pro dílčí lokality) o Intenzifikace ČOV
Opatření omezující vypouštění odpadních vod z odlehčení na kanalizaci (akumulační nádrže, retenční nádrže)
Vodovody, pitní voda
Výstavba a dostavba vodovodů (přivaděče, rozvodné sítě pitné vody)
Výstavba/intenzifikace zdrojů vody
Výstavba úpraven vody
Intenzifikace úpraven vody

Národní program Životní prostředí

Zdroje pitné vody
– realizace nových nebo
– regenerace/posílení stávajících zdrojů pitné vody (v č. instalace nezbytné technologie a napojení),
realizace nových nebo zkapacitnění stávajících přivaděčů pitné vody (vč. instalace nezbytné technologie a napojení),
– vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován nebo kde kapacita stávajícího zdroje není dostatečná nebo neplní požadavky na kvalitu pitné vody.
Domovní čistírny odpadních vod
– vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod,
– podporovány DČOV do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO),
– pro oblasti, kde není možné z technického či ekonomického hlediska připojení ke stokové síti zakončené ČOV.

Norské fondy

Výzva 3B „Trondheim“ – vyhlášená výzva, předregistrované projekty
Testování technologií i přírodě blízkých procesů na reálných provozech a poloprovozech vedoucích k aktivnímu snižování znečištění odpadních, a následně i povrchových vod mikropolutanty v podobě zbytků léčiv
Alokace 94 mil. Kč
12 uchazečů – žadatelů (projektové náměty doporučené k dopracování žádostí)
Druhé kolo výzvy otevřeno 24. 9. 2021
Výstupy projektů – po dokončení představení ve spolupráci s Norskou environmentální agenturou ve formě mezinárodní odborné konference

Výzva 3A „Alesund“ – připravovaná výzva
Zajištění vhodné infrastruktury a analytických metod pro identifikaci znečišťujících látek pokud jde o prioritní nebo sledované látky pro monitorování v oblasti vodní politiky
Alokace 78 mil. Kč., výše grantu 5,2 – 19,5 mil. Kč, uvažovaná míra podpory 90 -100% CZV
Plánované vyhlášení výzvy: 12/2021, jednokolová výzva
Vítána přímá spolupráce s norským partnerem, další detaily výzvy aktuálně v přípravě

PŘEHLED DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ VE FORMÁTU PDF
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru