Home >> Databáze projektů

 Mapa sečí – zlepšení mikroklimatu a zadržení vody v půdě

Garant projektu: MČ Praha 12
Popis projektu: Mapa sečí má sloužit jako podkladový materiál pro údržbu stávajících travních ploch MČ Praha 12. Jejím základem je analýza stávajícího stavu travních porostů, návrhy optimalizace kondice a údržby trávníků a návrhy opatření k jejich zakládání a revitalizaci. Na území MČ Praha 12 je v některých lokalitách prováděna mozaiková seč, která je z koordinačního, organizačního i finančního hlediska výrazně náročnější než seč jednotná, a proto jsou kvalitní podkladové materiály nezbytné. Praxí i výzkumy je již doloženo, že mozaiková a luční seč je jedním z důležitých a funkčních opatření proti dopadům klimatické změny, a to zejména v oblasti zadržování vody v půdě a zlepšení mikroklimatu v dané oblasti. Na této problematice městská část dlouhodobě spolupracuje s Výzkumným ústavem rostlinné výroby a ČZU. Mapa sečí a přidružené analytické a návrhové materiály mají pro městskou část velký praktický význam a využití a zároveň jsou podkladem k realizaci opatření pro zadržení vody v půdě, ochraně proti suchu a zlepšení mikroklimatu s plošným dopadem na všechny obyvatele městské části.
Fáze projektu: ukončeno v roce 2022
Lokace projektu: Městská část Praha 12, Praha 12
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Adaptační strategie ke klimatickým změnám na Praze 12
Indikátory projektu: GOV1
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé městské části Praha 12


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace MHMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu
Podklad k realizaci opatření pro zadržení vody v půdě, ochraně proti suchu a zlepšení mikroklimatu s plošným
dopadem na všechny obyvatele městské části

karta projektu (pdf)