Home >> Databáze projektů

 Loučka u Svěceného

Garant projektu: MČ Praha Čakovice
Popis projektu: Cílem projektu je najít využití plochy, které by kombinovalo doprovodnou a rekreační a chovnou funkci při respektování přírodní a ekologické hodnoty území, část plochy využít jako výběh/pastvinu pro koně, případně jiné chovné zvířectvo, umístění veřejného ohniště/grilovacího místa, možnost umístění herního prvku, pokusit se více zpřístupnit potok, začlenit do plochy květnaté výsevy.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha – Čakovice, pozemek parc. č. 329/1, k.ú. Miškovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita ovduší
RS – regulace mikroklimatu
RS – opylení
KS – estetická hodnota
KS – rekreační funkce
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)