Home >> Databáze projektů

 Koncepce zhodnocení lokality Žižkova náměstí – horní parter

Garant projektu: MČ Praha 3
Popis projektu: Projekt obnovy horního parteru Žižkova náměstí počítá s výměnou nepropustných zpevněných ploch za mlatové povrchy vsakující vodu, náhradou nevhodných a proschlých dřevin (pyramidálních topolů) za stromy vhodné do tohoto místa, výsadbou keřů a zhotovením nových trvalkových záhonů. V rámci akce budou dále realizovány prvky modrozelené infrastruktury – částečné svedení dešťové vody do záhonů. Cílem akce je zlepšení klimatických podmínek MČ.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 3, horní část Žižkova náměstí při ulici Křišťanova
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, 
Indikátory projektu: AD1, AD2
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Široká veřejnost


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 15 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Praha 3

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A:3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
RS – rekreační funkce
RS – estetická funkce
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru