Home >> Databáze projektů

 Koncepce využití prostor pod Nuselským mostem

Garant projektu: MČ Praha 2
Popis projektu: V rámci projektu vznikla architektonická studie řešení území pod Nuselským mostem pro volnočasové aktivity – plocha s vodními herními prvky a brouzdališti pro děti, herní prvky pro aktivní sportovní využití dětí a mládeže, místo pro grilování a pikniky, místo pro akce Integrovaného záchranného systému, v zimním období kluziště, úprava vodního prvku velká kaskáda. Cílem projektu bylo obohatit tento prostor, kde je srážkový stín, o zajímavou náplň pro občany, aby došlo k oživení tohoto nefunkčního prostoru včetně zapojení vody. 
Fáze projektu: Projekt byl v srpnu 2022 ukončen.
Lokace projektu: Praha 2, Folimanka parc. č. 1025/4, 1026/6 k.ú. Vinohrady
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Aktualizace programu regenerace MPR a MPZ Praha 2
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3 
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Veřejnost


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 35 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Praha 2, případně dotace MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
DP – nárůst hodnoty nemovitostí
DP – tvorba biotopu
RS – kvalita vody
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru