Home >> Databáze projektů

   Koncepce rozvojové péče o mladší výsadby stromů

   

Garant projektu: MČ Praha 10
Popis projektu: Dosaženo má být optimální rozvojové péče o mladší výsadby stromů. Cílem záměru je zajistit maximální % ujmutí stromů vysazených v předcházejících 2-5 letech, ale i o starší výsadby. Zároveň touto péčí bude urychlen růst předmětných stromů a tím rychlejší nástup jejich pozitivních dopadů na okolní prostředí v oblasti mikroklimatu atd. Řešením je osazování zavlažovacích vaků, kapkové závlahy, zapravování materiálů s vyšším poutáním vody a i běžná zálivka do uzpůsobených závlahových mís. Dílčím cílem záměru je zlepšení názoru občanů na údržbu stromů a snaha o jejich zapojení do této péče. Výstupem projektu je % ujmutých stromů z realizované výsadby v jednotlivých letech.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Celé území MČ Praha 10
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV1, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ
Cílová skupina: Hlavní město Praha, veřejnost


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 1 600 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: rozpočet MČ, dotace od MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3. : Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
A.4. : Zajistit jednotný management péče o uliční zeleň a stromořadí
Specifický cíl F: Zlepšování podmínek v oblasti environmentálního vzdělávání, podpoření monitoringu a výzkum dopadů klimatické změny v Praze
F.1.: Zlepšovat environmentální vzdělávání a osvětu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita ovzduší
RS – redukce hluku
RS – regulace mikroklimatu
KS – vzdělávací
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zlepšení názoru občanů na údržbu stromů a snaha o jejich zapojení do této péče

karta projektu (pdf)