Home >> Databáze projektů

  Koncepce rozvoje území tzv. Libeňských kos – Master Plan

Garant projektu: MČ Praha 8
Popis projektu: Území na pravém břehu Vltavy v Karlíně a Libni je celoměstsky významným prostorem ve vazbě na řeku. Nivní krajina zde hraje důležitou roli z pohledu potenciálního rozlivu vody při povodních i jako jedno z mála prostředí přírodnějšího charakteru v blízkosti centra města. Je místem s bohatou historií, jehož podoba se za posledních sto padesát let několikrát razantně změnila. Tento prostor čekají i do budoucna další výrazné proměny. Jde o strategicky významné místo z pohledu rekreačního zázemí Prahy, jehož potenciál doposud není téměř vůbec využít. V současnosti na Maninské kose dožívají provozy neadekvátní roli tohoto místa, typické spíše pro městskou periferii – autobazary, průmyslové provozy, sklady materiálu, soukromé areály zamezující zpřístupnění břehů řeky veřejnosti, zatěžující okolí dopravou, aniž by mu něco pozitivního přinesly. Libeňský ostrov obdobně trpí uzavřeností území a nepřístupností břehů, která brání plnohodnotnému zapojení území do systému rekreačních ploch na březích Vltavy.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Praha 8, Libeň
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
Cílová skupina: Obyvatelé Palmovky a celé Prahy, Cestující za prací, Zahrádkáři, Sportovci


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: bude upřesněna
Zdroj financování: Fond rozvoje MČ P 8/Dotace/OCP MHMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.5.: Pokračování v integrované revitalizaci údolních niv, vodních toků a ploch
B.7.: Zlepšení propustnosti krajiny a její využitelnosti pro rekreaci
Specifický cíl D: Zlepšování připravenosti v oblasti krizového řízení
D.2.: Rozvíjet bezpečnost a ochranu obyvatel a majetku

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – regulace odtoku
RS – redukce povodňového rizika
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická hodnota
DP – nárůst hodnoty nemovitostí
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Zvýšení ekologické hodnoty území
Oživení prostoru

karta projektu (pdf)