Home >> Databáze projektů

  Izolační zeleň Českobrodská

Garant projektu: MČ Praha 14
Popis projektu: Jedná se o vybudování liniového parku v prostoru izolační zeleně mezi ulicí Českobrodská s železničním průtahem Malešice – Běchovice. Bude umístěn na ploše cca 37 000 m2 a v rámci něj dojde k doplnění stávající zeleně, cestní sítě a mobiliáře. Kromě funkce rekreační, oddychové a ochranné (eliminace hluku železnice) bude mít park i funkci dopravní. Jeho dominantou bude páteřní cyklotrasa A8, která propojí toto území s MČ Praha 10, MČ Praha Dolní Počernice a dalšími rekreačními plochami v oblasti Jahodnice. Součástí parku bude i nová železniční zastávka Praha – Jiráskova čtvrť na zmiňované trati a s ní související nové pěší vazby do zástavby Jiráskovy čtvrti a oblasti Za Horou. 
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Městská část Praha 14 
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, AD3, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu
Dopravní

karta projektu (pdf)