Home >> Databáze projektů

  Fotogrammetrické vyhodnocení lokalizace vzrostlé vegetace a zatravněných povrchů

Garant projektu: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
Popis projektu: Účelem projektu bylo zajištění chybějícího datového vstupu pro provádění environmentálních analýz a projektů ve vztahu k vegetaci na území hl. m. Prahy. Cílem projektu je pořízení datové sady lokalizace a základních volumetrických ukazatelů vzrostlé vegetace a o plochách travních porostů pokrývající spojitě celé území Prahy. Na základě dat leteckého snímkování (trueortofoto a digitální model povrchu) provést přibližnou (nejlépe dosažitelnou) identifikaci stromů a zjištění jejich umístění a údajů o výšce a půdorysné ploše koruny a dále plošné vymezení travních porostů. Výstupem projektu jsou datové sady geografických dat. Datové sady obsahují solitérní vegetaci, stromořadí a stromy v souvislých porostech a dále plochy travních porostů.
Hodnota projektu: 
Ukončeno: v roce 2022
Lokace projektu: Celé území hl. m. Prahy
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ
Cílová skupina: Odborná veřejnost – analytici, projektanti, úředníci odborů ve vztahu k územnímu plánování, životnímu prostředí a ochrany prostředí


Financování projektu
Předpokládaná hodnota:
Zdroj financování: IPR
Skutečné náklady: 

Specifický cíl A: Zlepšovat mikroklimatické podmínky v Praze a snižovat negativní vliv extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1 Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.4 Zajistit jednotný management péče o uliční zeleň a stromořadí
Specifický cíl F: Zlepšování podmínek v oblasti environmentálního vzdělávání, podpoření monitoringu a výzkum dopadů klimatické změny v Praze

 

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – kvalita ovzduší
RS – redukce CO2
RS – regulace mikroklimatu
KS – vzdělávací
Jiný přínos
Doplnění znalostí o území