Home >> Databáze projektů

 Etapa obnovy 5 obecních studní

Garant projektu: MČ Praha Běchovice
Popis projektu: Městská část nechá zpracovat kompletní pasportizaci a přípravu obnovy bývalých obecních studní zrušených v roce 1999. Studny jsou důležitým zdrojem vody pro zálivku zeleně a tím i úsporou pitné vody. Zároveň se jedná o původní
záložní zdroje vody pro celou městskou část.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Běchovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 160 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
A.6.: Posilovat ekologickou stabilitu a regenerační schopnosti krajiny
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Jiný přínos
Zdroj vody pro zálivku zeleně
Úspora pitné vody
Záložní zdroj vody pro MČ

karta projektu (pdf)