Home >> Databáze projektů

 Etapa obnovy 5 obecních studní

Garant projektu: MČ Praha Běchovice
Popis projektu: Městská část nechá zpracovat kompletní pasportizaci a přípravu obnovy bývalých obecních studní zrušených v roce 1999. Studny jsou důležitým zdrojem vody pro zálivku zeleně a tím i úsporou pitné vody. Zároveň se jedná o původní
záložní zdroje vody pro celou městskou část.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Běchovice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 160 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.2.: Brát ohled na adaptaci na klimatickou změnu v plánování a podkladových studiích
A.6.: Posilovat ekologickou stabilitu a regenerační schopnosti krajiny
Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Jiný přínos
Zdroj vody pro zálivku zeleně
Úspora pitné vody
Záložní zdroj vody pro MČ

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru