Home >> Databáze projektů

 Doplnění dubového stromořadí

Garant projektu: MČ Praha Dolní Počernice
Popis projektu: Cílem projektu byla výsadba 10 kusů dubů letních. Výsadby jsou situovány v přírodní lokalitě nivy Rokytky a vhodně doplnili již realizovanou výsadbu 25 ks dubů letních. Novými výasdbami se zvýšila atraktivita území, kterým vede pěší a cyklistická stezka, která je každodenně využívaná obyvateli Dolních Počernic a Prahy 14, ale i jinými návštěvníky hlavního města Prahy. Pro vlastní výsadbu byly použity stromy o průměru kmínku 12-14 cm ve sponu cca 8 m. Cena za výsadbu jednoho stromu je 7 000 Kč. 
Fáze projektu: Projekt byl ukončen.
Lokace projektu: Pozemek par.č. 1354/1, MČ Praha Dolní Počernice
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé a návštěvníci Prahy, zejména obyvatelé Dolních Počernic a Prahy 14


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 70 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce hluku
Kvalita ovduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu
Atraktivita území

karta projektu (pdf)