Home >> Databáze projektů

  Dokončení Dalejského parku

Garant projektu: MČ Praha 13
Popis projektu: Dalejský park představuje významný prvek městské veřejné zeleně v MČ Praha 13. Spolu s dalšími parky (Centrální park, Panská zahrada, Údolí Motolského potoka, zeleň vnitrobloků aj.) tvoří základní kostru veřejné zeleně v naší městské části. Park byl budován od roku 2019 na ploše bývalé skládky hlušiny zbylé po stavbě sídliště a stal se základní rekreační plochou pro obyvatele bytových celků Velká Ohrada, Rotavská a Dalejské výhledy. V roce 2019 byla vytvořena jeho základní kostra (plochy trávníků, keřové patro, stromy, záhony trvalek), dále byla založena cestní síť, osazen mobiliář a pítko. Součástí realizace byl i vodní prvek – umělý potok, který se v letních měsících stal vyhledávaným zdrojem ochlazení a her nejmenších dětí. V roce 2022 na podzim budou pokračovat výsadby stromů a keřů v rámci projektu HMP adaptace na změnu klimatu.
V poslední etapě je třeba dokončit vybavenost parku osazením herního a sportovního náčiní. V parku je od roku 2019 inlajnová dráha a běžecká dráha (běh nebo rychlá chůze) o délce okruhu 500m. Ty bychom rádi doplnili moderními fitness prvky umožňujícími cviky s vlastní váhou. Tento styl cvičení na čerstvém vzduchu je pro lidské tělo nejpřirozenější, protože nevytváří nepřirozený nápor na klouby a svaly, jak tomu je u silového cvičení s činkami. Je navržena sestava pro dospělé i děti, kteří si chtějí dynamicky zacvičit. Cvičební prvky jsou umístěny do méně frekventované části parku pro větší soukromí při cvičení. Sportovci se nebudou střetávat s maminkami s dětmi, které pobývají většinou u „potoka“ v severní části parku. Venkovní posilovnu s běžeckou dráhou bude možné využít při hodinách TV pro blízké základní školy a pro menší sportovní akce ve skupinkách. Tento typ venkovní posilovny je sportovci z MČ Praha 13 velmi žádaný.
Dalším záměrem je pro maminky a nejmenší děti vybudovat dětské hřiště s multifunkčními herními prvky, které umožní nácvik jemné motoriky pro nejmenší obyvatele nedaleko od umělého potoka. Po dokončení výstavby se tento park zařadí mezi nejmodernější typ evropských parků s nabídkou odpočinku pod korunami stromů, sportovního vyžití a společných her na čerstvém vzduchu. Realizace neovlivní retenci, sportovní a herní náčiní bude osazeno do voděprosputných ploch. Realizace bude doplněna výsadbami dřevin. Realizace tohoto parku má pozitivní dopad na kvalitu životního prostředí obyvatel a zároveň eliminuje negativní dopad klimatické změny ve městě.
Realizaci je možné rozdělit na 2 etapy.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Park se nachází v zástavbě bytových domů při ulici Karla Kryla, Praha 13, na ploše 2,7 ha, je veřejně přístupný bez omezení a velmi vyhledávaný. Je ve správě odboru životního prostředí ÚMČ Praha 13.
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Strategický plán MČ Praha 13
Související projekty: Navazuje na etapy vybudování Dalejského parku o roku 2019 a doplnění výsadeb stromů a keřů v roce 2022
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy a jejich hosté


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 14 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace HMP + rozpočet MČ Praha 13

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mimkroklimatu
Zvýšení retenční funkce ve městě
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická funkce
Jiný přínos
Sportovní a herní funkce
Prostor pro hnízdění ptactva a úkryty pro další živočichy
Výrazné zvýšení kvality bydlení
Nárůst hodnoty nemovitostí

karta projektu (pdf)
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru