Home >> Databáze projektů

Cyklostezka Ve Žlíbku

Garant projektu: MČ Praha 20
Popis projektu: Cyklostezka Horní Počernice ulicí Ve Žlíbku; úsek hranice k. ú Běchovice – ulice K Berance. Součástí bude výsadba aleje podél cyklostezky v částech, kde je to možné.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: Cyklostezka je vedena od rozhraní katastrů Běchovic a Horních Počernic severním směrem, po pravé straně komunikace ulice Ve Žlíbku. První polovina trasy prochází převážně nezastavěným územím. Výjimku tvoří skladový areál Big Box, jehož vjezdovou zpevněnou plochu cyklostezka kříží. Za vjezdem do areálu je pro vedení cyklostezky využíván stávající chodník a stávající komunikace. Od podjezdu dálnice D11 pokračuje trasa cyklostezky zastavěným územím, a to až do svého ukončení v křižovatce s ulicí K Berance.
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy i sousedních obcí


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 30 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Redukce CO2
Regulace mikroklimatu
Opylení
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)