Home >> Databáze projektů

 Biotop Braník

Garant projektu: MČ Praha 4
Popis projektu: Investiční akce spočívá ve vybudování umělého biotopu (vodního prvku) s přirozenými společenstvy mokřadních rostlin a na ně vázaných živočichů v nivě Kunratického potoka v Braníku. S ohledem na měnící se klima a nucenou adaptaci rostlinných a živočišných společenstev bude umělý biotop sloužit jako refugium pro tyto na čistou vodu vázané
organismy a zároveň synergicky naváže na plánovanou revitalizace koryta a části nivy Kunratického potoka v dolním Braníku (investiční akce MHMP). V neposlední řadě biotop vizuálně i pocitově pozitivně ovlivní nejbližší okolí s možností odpočinutí a oddechu občanů na jeho březích při procházce místním parkem Za mlýnem (řádově desítky občanů denně). Biotop bude doplněn edukačním panelem pojednávajícím o adaptačních opatření v městské krajině s odkazem na klimatický závazek Prahy. Provozní výdaje na správu vodního prvku a úklid okolí budou hrazeny z běžných výdajů v rámci příslušné kapitoly rozpočtu MČ Praha 4 (náklady do 10 tis. Kč měsíčně). Vodní prvek bude mít ve správě příslušný správce oblasti MČ Prahy 4 pro oblast Braníka.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 4 Braník
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro volnou (otevřenou) krajinu
Cílová skupina: Občané hlavního města Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 7 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A:3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)