Home >> Databáze projektů

 Biotop Braník

Garant projektu: MČ Praha 4
Popis projektu: Investiční akce spočívá ve vybudování umělého biotopu (vodního prvku) s přirozenými společenstvy mokřadních rostlin a na ně vázaných živočichů v nivě Kunratického potoka v Braníku. S ohledem na měnící se klima a nucenou adaptaci rostlinných a živočišných společenstev bude umělý biotop sloužit jako refugium pro tyto na čistou vodu vázané
organismy a zároveň synergicky naváže na plánovanou revitalizace koryta a části nivy Kunratického potoka v dolním Braníku (investiční akce MHMP). V neposlední řadě biotop vizuálně i pocitově pozitivně ovlivní nejbližší okolí s možností odpočinutí a oddechu občanů na jeho březích při procházce místním parkem Za mlýnem (řádově desítky občanů denně). Biotop bude doplněn edukačním panelem pojednávajícím o adaptačních opatření v městské krajině s odkazem na klimatický závazek Prahy. Provozní výdaje na správu vodního prvku a úklid okolí budou hrazeny z běžných výdajů v rámci příslušné kapitoly rozpočtu MČ Praha 4 (náklady do 10 tis. Kč měsíčně). Vodní prvek bude mít ve správě příslušný správce oblasti MČ Prahy 4 pro oblast Braníka.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 4 Braník
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 
Indikátory projektu: AD1, AD2, GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro volnou (otevřenou) krajinu
Cílová skupina: Občané hlavního města Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 7 500 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: 

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A:3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Redukce hluku
Kvalita ovzduší
Regulace mikroklimatu
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Estetická hodnota
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu

karta projektu (pdf)
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner