Home >> Databáze projektů

 Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha, pilotní projekt

Garant projektu: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Popis projektu: V rámci pilotního projektu je realizováno zařízení na úpravu bioplynu z čistírenských kalů získaných na Nové vodní lince a stávající vodní lince zpracovávaných na Kalovém hospodářství ÚČOV anaerobní stabilizací s produkcí bioplynu. Upravováno bylo cca 2 mil. Nm3 bioplynu za rok, přičemž výsledný produkt – biometan – v množství cca 1,3 mil. m3 za rok bude vtlačován prostřednictvím těžebního plynovodu do středotlaké plynovodní sítě v Papírenské ulici. To umožní stáčení plynu do nádrží vozového parku městských organizací HMP poháněných tímto palivem, především pak u Pražských vodovodů na kanalizací a.s., na zhruba 12 ti výdejních místech připojených na území HMP na středotlakou plynovodní síť. Projekt je součástí celkové přestavby a modernizace ÚČOV na Císařském ostrově. Projekt byl úspěšně realizován.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen 2024.
Lokace projektu: ÚČOV na Císařském ostrově, území městských částí Praha 6 a Praha 7
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV16, MIT3
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 66 365 600 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Kvalita ovzduší
Produkce biomasy
Jiný přínos
Stáčení plynu do nádrží vozového parku městských organizací HMP

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru