Home >> Databáze projektů

 Biometan, využití kalového plynu na ÚČOV Praha, pilotní projekt

Garant projektu: Pražská vodohospodářská společnost, a.s.
Popis projektu: V rámci pilotního projektu je realizováno zařízení na úpravu bioplynu z čistírenských kalů získaných na Nové vodní lince a stávající vodní lince zpracovávaných na Kalovém hospodářství ÚČOV anaerobní stabilizací s produkcí bioplynu. Upravováno bylo cca 2 mil. Nm3 bioplynu za rok, přičemž výsledný produkt – biometan – v množství cca 1,3 mil. m3 za rok bude vtlačován prostřednictvím těžebního plynovodu do středotlaké plynovodní sítě v Papírenské ulici. To umožní stáčení plynu do nádrží vozového parku městských organizací HMP poháněných tímto palivem, především pak u Pražských vodovodů na kanalizací a.s., na zhruba 12 ti výdejních místech připojených na území HMP na středotlakou plynovodní síť. Projekt je součástí celkové přestavby a modernizace ÚČOV na Císařském ostrově. Projekt byl úspěšně realizován.
Fáze projektu: Projekt byl ukončen 2024.
Lokace projektu: ÚČOV na Císařském ostrově, území městských částí Praha 6 a Praha 7
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV16, MIT3
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 66 365 600 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Kvalita ovzduší
Produkce biomasy
Jiný přínos
Stáčení plynu do nádrží vozového parku městských organizací HMP