Home >> Databáze projektů

  Akumulační nádrže u školských objektů

Garant projektu: MČ Praha 4
Popis projektu: MČ P4 již 5 let postupně buduje retenční nádrže u školských objektů tak, aby zachycené body mohla využít k závlaze školních pozemků a k osvěžování ovzduší v nejteplejších dnech. 
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha 4
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Opatření k adaptaci budov
Indikátory projektu: GOV9, AD15
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu, Opatření pro adaptaci budov
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 6 000 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: Dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
Specifický cíl C: Snižování energetické náročnosti Prahy a podpoření adaptace budov
C.1.: Snížit energetickou náročnost Prahy
C.2.: Podpořit adaptaci budov v Praze

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Úspora energií na vytápění/chlazení

karta projektu (pdf)