Home >> Databáze projektů

 2 ks nerezových pítek

Garant projektu: MČ Praha Dolní Chabry
Popis projektu: Cílem projektu je zkvalitnění veřejného prostředí. Půjde o realizaci 1 pítka v areálu třešňového sadu, 1 pítko u sportovního hřiště. Provoz bude hrazen z prostředků MČ.
Fáze projektu: Probíhá
Lokace projektu: MČ Praha Dolní Chabry
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Indikátory projektu: GOV10
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Široké spektrum návštěvníků, obyvatel MČ


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 480 000 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP

Specifický cíl B: Snižování dopadů extrémních hydrologických jevů – přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy a ve volné krajině metropolitní oblasti
B.2.: Zlepšení způsobu hospodaření se srážkovými vodami
B.3.: Realizace opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu
B.4.: Zavádění a postupná změna zpevněných nepropustných ploch na plochy s propustným nebo polopropustným povrchem

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
Regulace odtoku
Redukce povodňového rizika
Kvalita vody
Kvalita ovzduší
Regulace nemocí
Rekreační funkce
Jiný přínos
Nárůst hodnoty nemovitostí
Tvorba biotopu
Zkvalitnění prostoru

karta projektu (pdf)