Home >> Implementační plán >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Projekty pro otevřenou (volnou) krajinu

foto archiv IPR

Implementační plán 2018 -2019

Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu

Opatření pro adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka (specifický cíl A Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu) a Opatření na hospodaření s vodou a zmírňování dopadů extrémních hydrologických jevů, přívalových dešťů, povodní a období sucha (specifický cíl B Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu).

Projekty pro otevřenou (volnou) krajinu

1. Dívčí hrady – připravovaný krajinářský park

Vytvoření krajinářského parku umožní ochlazování a zlepší provětrávání daného území, zlepší retenci srážkových vod a umožní jejich využití pro potřeby vegetace v období sucha.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty:
Návaznost na cíle adaptační strategie:
Typ opatření: probíhající opatření/pilotní projekt
Synergie a benefity s dalšími opatřeními / projektem:  Snížení povrchového odtoku, snížení prašnosti, snížení množství chemických látek (hnojiva, postřiky atd.) jako důsledek přeměny na extenzivní louky s rozptýlenou zelení
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4. Sucho
Zdroje financování: rozpočet OCP MHMP

karta projektu
2. Příměstský park Soutok

Území hl. m. Prahy, které je podle podkladové analýzy nejzranitelnější z hlediska extrémních srážek a povodní se nachází v nivní krajině na soutoku Berounky a Vltavy v Praze. Zemědělská nivní krajina kolem soutoku Berounky a Vltavy má velký podíl soukromého vlastnictví půdy a obsahuje množství ekonomických zájmů. Atraktivní krajina s přirozeně meandrující řekou o rozloze přes 1 300 hektarů nemá sdílenou vizi rozvoje a trpí svojí nadměrnou fragmentací. Vize Příměstského parku Soutok je založena na snaze o harmonii podporovaných přírodních procesů, ekonomických záměrů a rozvoji aktivit návštěvníků území.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

základní informace

CÍL 1 Institucionalizace správy parku
1.1 Pořídit návrh formy správy parku
1.2 Podporovat platformu SPOLEČNĚ NA SOUTOKU
1.3 Založit Příměstský park Soutok z. s.
1.4 Pořídit značku Příměstský park Soutok
1.5 Pořídit Management plán Příměstský park Soutok
1.6 Zajistit právní závaznost Příměstského parku Soutok
CÍL 2 Pořízení územně plánovací dokumentace
2.1 Dokončit průzkumy území
2.2 Pořídit studii „Revitalizace koryta Berounky a nové vodní útvary“
2.3 Pořídit Územní studii Příměstský park Soutok (ÚS)
2.4 Pořídit Masterplán krajiny Příměstský park Soutok
CÍL 3 Okamžité zlepšení současného stavu území
3.1 Zajistit koordinaci projektů v území
3.2 Realizovat rychlá stavební opatření v území

Gestor: Institut plánování a rozvoje Hlavního města Prahy Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: HMP městské části Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, Lipence, Praha 12, město Černošice, MHMP (OCP, OSI, P RI), Lesy hl. m. Praha, AOPK, Povodí Vltavy, vlastníci a správci pozemků, místní ekonomické subjekty, obyvatelé a zájmové skupiny (spolky).
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: probíhající opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Synergie a benefity s dalšími strategickými dokumenty a projekty: 
Memorandum o spolupráci na rozvoji, budoucím využití a správě území na Soutoku Berounky a Vltavy v Praze
Realizační program R1 Strategického plánu HMP Koncepce pražských břehů Koncepce Císařského ostrova a akční plán Příměstský park Trojská kotlina
Potenciální konflikty:  Splavnost řeky Berounky status Velkotržnice Lipence, její poloha v záplavovém území masivní těžba štěrkopísků v území dohoda s majoritním vlastníkem pozemků v území
Zdroje financování
ze zdrojů HMP

karta projektu
3. Divoká Vltava – přírodě blízká revitalizace řeky s rozšířením koryta a průlehem přes Císařský ostrov

Hlavním přínosem projektu „Divoká Vltava“, jehož záměrem je přírodě blízká revitalizace řeky Vltavy podél Císařského ostrova, bude zlepšení průtokových poměrů při povodních, posílení hodnot nivní krajiny, obnova přirozených říčních procesů a rozšíření nabídky pro rekreační i vzdělávací aktivity.

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

základní informace

Cíle
–Zlepšení poměrů při průchodu povodní v průtočném profilu řeky Vltavy
–Obnova hydromorfologických poměrů řeky Vltavy v Trojské kotlině
–Obnova a rozvoj přirozených ekologických vztahů, podpora biodiverzity a
stanovišť cílových druhů
–Obnova krajinných hodnot nivy
–Vytvoření nových příležitostí pro rekreaci, hru, trávení volného času pro
obyvatele
–Vytvoření příležitostí pro vzdělávání a osvětu
–Zajištění migračního zprostupnění Trojského jezu
–Posílení vztahu k místu a identity obyvatel Trojské kotliny

Koncepce Císařského ostrova a akční plán dokončeny.
Studie: Vodohospodářská studie proveditelnosti a studie architektonicko-krajinářského řešení s hydrotechnickým posouzením skrze fyzikální a matematický 2D model.
Další fáze: Projektová dokumentace, realizace, správa.

Gestor: fáze studie IPR Praha
Zapojené subjekty: HMP, městské části Praha 6, Praha 7, Praha Troja, MHMP (OCP, OSI, PVS), Lesy hl. m. Praha, AOPK, Povodí Vltavy, vlastníci a správci pozemků, obyvatelé a neziskový sektor.
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka 
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: probíhající opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Synergie a benefity s dalšími strategickými dokumenty a projekty:
Realizační program R1 Strategického plánu HMP
Koncepce pražských břehů
Koncepce Císařského ostrova a akční plán
Příměstský park Soutok
Memorandum o spolupráci na rozvoji, budoucím využití a správě Trojské
kotliny v okolí Císařského ostrova
Potenciální konflikty: majetkoprávní vztahy, správa
Zdroje financování: Převod prostředků z OSI MHMP (kapitola Císařský ostrov) na IPR Praha

karta projektu
4. Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Lipence – průleh

Zvýšenými průtoky v Berounce je oblast Dolních Černošic téměř každoročně odříznuta od automobilového spojení s metropolí. Protipovodňová opatření
budou řešena zprůtočněním stávajícího průlehu, který bude na nátoku hraditelný a komunikace Černošická ho překoná inundačním mostem. Byla zpracována studie proveditelnosti.

Návaznost na Strategické cíle

B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

základní informace

Gestor: VRV a.s.
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho Zdroje financování: VRV a.s.

karta projektu
5. Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, Čakovice

Předmětem stavby je přírodě blízká protipovodňová úprava koryta Mratínského potoka na území Městské části Praha – Čakovice. Dokončuje se projednání DUR.

Návaznost na Strategické cíle

B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

základní informace

Gestor: VRV a.s.
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání
a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Zdroje financování: VRV a.s.

karta projektu
6. Maniny – PPO, snížení nivelety Karlín

Cílem stavby je snížením úrovně terénu a realizací dolního obtokového ramene snížit hladinu Vltavy při povodňových událostech. V návaznosti na terénní úpravy bude prostor Rohanského ostrova mezi stávající protipovodňovou hrází a korytem Vltavy upraven na oblast klidu, kloubící možnosti rekreace s funkcí biocentra.

Návaznost na Strategické cíle

B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

základní informace

Gestor: VRV a.s.
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Synergie s dalšími
strategickými dokumenty a
projekty: Tato investice byla schválena usnesením vlády ČR č. 1082 dne 21. 12. 2015 v rámci Plánu pro zvládání povodňových rizik jako jedno z šesti nově
navrhovaných konkrétních opatření pro povodí Dolní Vltavy.
Zdroje financování: VRV a.s.

karta projektu
7. Revitalizace Litovicko–Šáreckého potoka a výstavba rybníka Terezka v Liboci

Na sklonku roku 2017 byla zahájena další důležitá část přeměny této lokality – výstavba nového pražského rybníka Terezka, který bude napájen vodou z potoka Světluška a rybníka Ve Hvězdě. Součástí úpravy tohoto území bude i revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka.

Návaznost na Strategické cíle

B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: nové opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Synergie s dalšími strategickými dokumenty a projekty: Obnova a revitalizace pražských nádrží
Potenciální konflikty: přístupy na lokalitu
Zdroje financování: Odbor ochrany prostředí MHMP

karta projektu
8. Nová vodní plocha Lipiny–Modřany

Vybudování nové vodní plochy v údolí Libušského potoka v místech, kde bylo v minulosti provedeno zatrubnění toku. Nový rybník Lipiny, který zde vzniká v rámci projektu Revitalizace Libušského potoka v Lipinách, zaujme rozlohu 3060 m2 a bude napájený vodou z Libušského potoka. Společně s výstavbou nové vodní plochy se upraví i přilehlé okolí.

Návaznost na Strategické cíle

B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva  F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: Odbor ochrany prostředí MHMP
Návaznost na cíle adaptační strategie:
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Typ opatření: probíhající opatření/pilotní projekt
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
1. Vlny horka a tepelný ostrov města
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Synergie s dalšími strategickými dokumenty a projekty: Obnova a revitalizace pražských nádrží
Zdroje financování: Odbor ochrany prostředí MHMP

karta projektu
9. Revitalizace Hloubětín–Vysočany–Rokytka 

Revitalizace technicky upraveného koryta Rokytky (zpřírodnění). Stavba se nachází v k. ú. Hloubětín na území MČ Praha 9. Řešený úsek koryta Rokytky se nachází v ř. km 6,540–6,800. Stavba se rozkládá na pozemcích ve vlastnictví developera a HMP (koryto Rokytky).

Návaznost na Strategické cíle

B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva  F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

základní informace

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: developer
Návaznost na cíle adaptační strategie:
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
D: Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu:
2. Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3. Povodně
4. Sucho
Zdroje financování: YIT Stavo s.r.o.

karta projektu

Partneři

https://www.yit.cz/