Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) >> Projekty pro městskou krajinu

Obytný soubor Malá Řepora

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Jedná se o projekt rozsáhlé developerské výstavby na Praze 13 v okolí lokality Řepora. Součástí tohoto projektu je i řešení dešťových vod z nově budované zástavby. Dešťové vody z celého území jsou sváděny většinou otevřenými příkopy do centrální části zeleně, kde jsou vybudovány tři mělké suché retenční nádrže, z nichž voda dále odtéká do centrální suché retenční nádrže Malá Řepora. Tato nádrž pojme až 750 m3 vody. Voda je pak před balvanitý skluz odvedena do prostoru bývalé těžební jámy Řepora, kde sytí soustavu vodních ploch a mokřadů. Součástí úpravy byla i výstavba třech tůní pro obojživelníky pod vyústěním z retenční nádrže a rekultivace staré skládky, na které vznikl ovocný sad.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Vytváření nových zelených ploch a retnenčích nádrží.

Vazba projektu na strategické dokumenty 
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

 

Vazba na cíle adaptační strategie
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
f) Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva

Návaznost na opatření
Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) – Návrh  projektů

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Dan Frantík; vedoucí oddělení péče o zeleň, garant; +420 236 005 804; dan.frantik@praha.eu; OCP MHMP  

Řešitel 2: MČ Praha 14

Harmonogram

Příprava PZ: 2017
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2018

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Objem retenční nádrže: 720 m3
Plocha tůní: 102 m2
Plocha rekultivované skládky: 2530 m2
Výsadby: 27 ks ovocných stromů
Hl. m. Praha získá 6 323 m2 pozemků zeleně od soukromého developera, které navazují na pozemky hl. m. Prahy a zeleň území Řepory.

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): Akce soukromého developera Sentu a.s. OCP MHMP nejsou známy náklady na realizaci projektu. (10 mil. Kč)
Náklady OCP MHMP na výstavu tůní, revitalizaci skládky a výsadbu sadu 0,5 mil. Kč.

Zdroj financování: Sentu a.s., MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu