Home >> Implementační plán >> Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

foto Václav Hykeš

Informace o varování a vyrozumění při vzniku mimořádné události nebo krizové situace – Poskytování informací o ochraně života, zdraví, majetku

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Cílem projektu je zvýšit všeobecnou znalost obyvatelstva o opatřeních, která je nutné pro zvládnutí mimořádných situací uskutečnit (evakuace, výstavba protipovodňových opatření, obsah evakuačního zavazadla, zákonné informování úřadů při mimořádných událostech, zapojení dobrovolníků, poskytnutí pomoci na vyžádání), vzdělávat obyvatelstvo v potřebě mít vlastní zdroje a zásoby.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3) Povodně

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Informace o varování a vyrozumění při vzniku mimořádné události nebo krizové situace – Poskytování informací o ochraně života, zdraví, majetku.

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
d) Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: OKM MHMP

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

Komunikační strategie

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 0,5 mil Kč

Zdroj financování: OKM MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu