Home >> Implementační plán >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Vypracování metodiky a postupů pro otevřenou (volnou) a městskou krajinu

foto archiv IPR

Implementační plán 2018 -2019

Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu

Opatření pro adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka (specifický cíl A Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu) a Opatření na hospodaření s vodou a zmírňování dopadů extrémních hydrologických jevů, přívalových dešťů, povodní a období sucha (specifický cíl B Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu).

Vypracování metodiky a postupů pro otevřenou (volnou) a městskou krajinu

SEZNAM PROJEKTŮ

1. Příprava strategie a koncepce zelené infrastruktury

Zelená infrastruktura zahrnuje jak soustavu chráněných území, tak nechráněnou krajinu včetně rozličných ploch zeleně v lidských sídlech, od zelených střech a stromořadí po parky, zahrady, sady, lesy, pole a vodní toky. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: IPR Praha
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu: Vlny horka a tepelný ostrov města, Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou, Sucho
Zdroje financování: MHMP

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

KARTA PROJEKTU

V současné době žijí tři čtvrtiny obyvatel České republiky ve městech a do konce století jich tam bude žít pravděpodobně převážná většina. Kromě populace je ve městech soustředěn vysoký podíl ekonomických a společenských aktivit a města jsou rovněž významným producentem skleníkových plynů. Změny v rozložení, četnosti a intenzitě extrémních výkyvů počasí spojených se změnou klimatu v urbánních oblastech zvyšují riziko pro společnost. Rizika spojená se změnou klimatu ve městech zahrnují zejména vlny horka a nárůst tepelného ostrova města, povodně a extrémní srážky či dlouhotrvající sucha. Tyto procesy mohou mít rozsáhlé nepříznivé dopady na kvalitu života obyvatel (jejich bezpečnost, zdraví, příjem a majetek), stejně jako na národní ekonomiku, ekosystémy a přírodní kapitál. Z těchto důvodů se města potřebují připravit na hrozby související se změnou klimatu, a to pomocí vhodně zvolené kombinace adaptačních opatření.

Se záměrem nastavení metodiky pro přizpůsobování vznikla publikace v rámci projektu UrbanAdapt publikace Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím.

Partneři