Home >> Implementační plán >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Vypracování metodiky a postupů pro otevřenou (volnou) a městskou krajinu

Foto Antonín Keprta

Příprava strategie a koncepce zelené infrastruktury

Cíl projektu a základní charakteristika

Zelená infrastruktura zahrnuje jak soustavu chráněných území, tak nechráněnou krajinu včetně rozličných ploch zeleně v lidských sídlech, od zelených střech a stromořadí po parky, zahrady, sady, lesy, pole a vodní toky. Systémové propojení těchto prvků a využívání jejich tzv. ekosystémových služeb umožní Praze lépe se adaptovat na změnu klimatu a poskytovat kvalitní prostředí pro život, sport a ekreaci obyvatel města v místě, kde žijí, a to při současném zachování a rozvoji přírodních hodnot městské a příměstské krajiny. Pro vytvoření kvalitní zelené infrastruktury města je třeba definovat společné cíle a jednotlivé kroky pro její dlouhodobý rozvoj a údržbu.

Cíle bude dosaženo vytvořením Strategie a Koncepce zelené infrastruktury, jejíž přípravu je nutné rozdělit do několika fází.
Iniciační a přípravná fáze vytvoří informační, komunikačních, analytický a znalostní základ pro samotnou tvorbu dokumentů, identifikuje problémy k řešení a hlavní témata Strategie. V rámci této přípravy bude na základě diskuze se stakeholdery města vytvořena předběžná vize a navrženy základní scénáře rozvoje zelené infrastruktury v Praze. Jako poslední krok přípravné fáze bude založena řídící rada pro pořízení Strategie a Koncepce. V dalších fázích po této přípravě, bude navržena samotná Strategie a Koncepce zelené infrastruktury a realizace opatření navržených strategií v rámci definované koncepce.
Iniciační fáze (IPR Praha)
• Nastavení projektu přípravy Strategie a Koncepce zelené infrastruktury na IPR Praha
• Zahájení pracovních rozhovorů s hlavními stakeholdery v Praze
• Definování základních témat zelené infrastruktury v Praze
• Vytvoření informačního materiálu k problematice zelené infrastruktury
Přípravná fáze (IPR Praha)
• Analýza současného stavu zelené infrastruktury a souvisejících problémů v Praze
• Rozpracování hlavních témat zelené infrastruktury v Praze na základě diskuzí a pracovních rozhovorů s hlavními stakeholdery.
• Komunikace a edukace o tématech a problematice zelené infrastruktury mezi odbornou i laickou veřejností
• Formulování předběžné vize Strategie a návrh scénářů rozvoje zelené infrastruktury v Praze na základě diskuzí se stakeholdery
• Zpracování závěrečné zprávy s dosavadními výstupy a návrh na pořízení samotné Strategie a Koncepce Zelené infrastruktury hl. m. Prahy
• Návrh na založení řídící rady pro pořízení Strategie a Koncepce

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Oddůvodnění projektu
Chybějící Strategie a Koncepce zelené infrastruktury

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu – Vypracování metodiky a postupů

Synergie
Strategický plán hl. m. Prahy, Aktualizace 2016
Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze
Strategie a Manuál veřejných prostranství
Koncepce pražských břehů
ÚPD

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: IPR Praha

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Závěrečná zpráva

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 1 mil Kč

Zdroj financování: Rozpočet MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google