Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) >> Vypracování metodiky a postupů pro městskou krajinu

Příprava Metodické příručky o hospodaření s dešťovou vodou na území hl. m. Prahy

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Příprava metodické příručky o hospodaření s dešťovou vodou na území hl. m. Prahy bude spojená se školením, uspořádáním semináře a s exkurzemi pro pracovníky úřadu MČ a další zainteresované subjekty.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelný ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
3) Povodně
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Akumulace srážkových vod může zlepšit bilanci užitkové vody v období sucha (zálivka, sanita, kropení ulic) a napomáhá zlepšit koloběh vody. Srážková voda odváděná do sítě jednotné kanalizace představuje neúměrnou hydraulickou zátěž pro čistírny odpadních vod a při intenzivním dešti dále dochází k odlehčování vod z jednotné kanalizace do vodních toků a tím k jejich znečišťování.

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) – Vypracování metodiky a postupů

Specifikace
Nejvýhodnější postup je zadržovat srážkovou vodu v místě dopadu pomocí ekosystémových přístupů, např. vytvářením retenčních nádrží, Nejvýhodnější postup je zadržovat srážkovou vodu v místě dopadu pomocí ekosystémových přístupů, např. vytvářením retenčních nádrží, suchých poldrů, odtokových zasakovacích kanálů, dešťových zahrádek apod. Konkrétní řešení je vhodné navrhnout individuálně, podle charakteru a vlastností daného území.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Ivan Jacko; vedoucí oddělení udržitelné energetiky, garant; +420 236 004 310, ivan.jacko@praha.eu; OCP MHMP

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implemntačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Metodická příručka

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 0,5 mil Kč

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu