Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) >> Projekty pro městskou krajinu

foto Portál životního prostředí HMP

Výsadba stromořadí Blanická ulice

<< Předchozí

Cíl projektu a základní charakteristika

V návaznosti na pilotní projekt realizace obnovy stromořadí v ulici Budečská s využitím prokořenitelných buněk je plánována obnova stromořadí v ulici Blanická. V rámci zlepšení podmínek pro růst kořenů tzn. zlepšení podmínek pro přísun vzduchu, vody a živin bude taktéž použita technologie s využitím prokořenitelných buněk v pásu stromořadí. V rámci obnovy stromořadí dojde k výsadbě 19ks dřezovců (Gleditsia triacanthos var. Inermis „Skyline“. Bude zrekonstruován povrch stromových mís s ohledem na zvýšenou propustnost materiálu na povrchu stromových mís.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelný ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Zdravé a dlouhodobě prosperující stromy v městských ulicích přispívají významným způsobem ke zkvalitnění života v centrech měst – jejich funkce je nenahraditelná. Důležitým předpokladem jejich funkčnosti a dlouhověkosti je zajištění kvalitního prokořenitelného prostoru pro existenci a růst stromů ve značně nepříznivých městských podmínkách.

Vazba projektu na strategické dokumenty 
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

 

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Návaznost na opatření
Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) – Návrh  projektů

Specifikace

Prokořenitelné buňky vytváří velký prostor pro růst kořenů stromů v kombinaci s maximálně možnou velikostí stromové mísy bez krytu. Tento prostor je vyplněn vhodným lehce zhutněným substrátem. Modulární prefabrikovaný systém pod krytem komunikací umožňuje vznik velkých objemů lehce zhutněné půdy pro zdárný rozvoj kořenů (lepší přístup pro vodu a půdní vzduch). Strukturální prokořenitelné buňky zajišťují stabilitu pro pokládku krytů komunikací a chrání je před poškozováním kořeny. Systém prokořenitelných buněk taktéž poskytuje velmi efektivní zásobárnu srážkové vody. Systém má velkou kapacitu pro zadržování přebytečné srážkové vody (+/-25%). Systém je vhodný pro všechna dopravní zatížení. Modulární systém prokořenitelných buněk je flexibilní, protože rámy nemusí být vzájemně spojené. Stromy získávají potřebný prokořenitelný prostor. Navazující prostor v okolí stromů se stává využitelnějším.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737 213 259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Dan Frantík; vedoucí oddělení péče o zeleň, garant; +420 236 005 804; dan.frantik@praha.eu; OCP MHMP  

Harmonogram

Příprava PZ: 2018/6-2019
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: podzim 2019

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Revitalizace Blanické ulice 

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 3 mil. Kč

Zdroj financování: MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner