Home >> Implementační plán >> Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

foto Antonín Keprta

Příprava komunikační strategie pro zlepšování povědomí o klimatické změně a možnostech zmírňování negativních dopadů

Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Komunikace a práce s veřejností představuje, vzhledem k dlouhodobě skepticky vnímané problematice změny klimatu a systematické banalizaci této problematiky v české společnosti v nedávné době, důležitý úkol. Předpokladem úspěchu je vypracování komunikační strategie a podpora vzdělávacích programů a projektů o adaptaci na klimatickou změnu zaměřených na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO), poskytování informací o možnostech zmírňování negativních dopadů klimatické změny pro zainteresované odborníky, pracovníky MČ a širší veřejnost. Pro zlepšení informovanosti obyvatel Prahy bude navržena komplexní strategie komunikace problematiky změny klimatu s možnostmi adaptace a zmírňování negativních dopadů s odborníky a širší veřejností. Komunikována by měla být jak vlastní změna klimatu a její očekávané dopady na město a jeho obyvatele, tak také možnosti řešení – od účelu a cílů adaptační strategie po konkrétní realizovaná opatření a pilotní projekty s důrazem na ekonomické aspekty (vyšší investice v současnosti vedoucí k minimalizaci škod v budoucnosti).

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Cílová skupina
Veřejnost

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
c) Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

Oddůvodnění projektu
Důvodem komunikační strategie je zvýšení povědomí odborné a širší veřejnosti a zpopularizovat toto závažné téma. Prostředkem mohou být informační kampaně, výstavy, šíření informací pomocí sociálních sítí a webu, různé typy popularizačních materiálů (letáky, brožury), které budou distribuovány na akcích organizovaných městem (MHMP), a dále např. konání veřejných seminářů specificky zaměřených na téma změny klimatu a jejích rozličných aspektů a další.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: OKM MHMP

Řešitel 2: IPR (pouze dotčený subjekt, opatření nepřipomínkovali a nebyli jeho iniciátorem)

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Komunikační strategie

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 0,5 mil Kč

Zdroj financování: OCP MHMP/OKM

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner