Home >> Implementační plán >> Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

Příprava informačního materiálu o funkci a přínosech stromů a metodice péče o uliční zeleň

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Cílem informačního materiálu o funkci a přínosech stromů a metodice péče o uliční zeleň je zvýšení povědomí veřejnosti při výsadbě a údržbě stromů.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
4) Sucho

Cílová skupina
TSK, MČ, OCP

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
d) Adaptační opatření v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

Oddůvodnění projektu
Příprava informačního materiálu o funkci a přínosech stromů a metodice péče o uliční zeleň možní zvýšit povědomí obyvatel Prahy o příznivých účincích stromů, zejména při snižování negativních dopadů klimatické změny, jako je snižování teploty, poskytování stínu, zachycování srážek, prachových částí a dalších.

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737 213 259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Ivan Jacko; vedoucí oddělení udržitelné energetiky, garant; +420 236 004 310, ivan.jacko@praha.eu; OCP MHMP

Řešitel 2: SZKT

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH):0,2 mil Kč
Rozpočet 2019 – odd. X

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu