Home >> Implementační plán >> Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

foto Antonín Keprta

Osvětová kampaň v oblasti hospodaření s vodou a s vodními zdroji pro obyvatele Prahy

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Osvětová kampaň v oblasti hospodaření s vodou a s vodními zdroji pro obyvatele Prahy, přihláška projektu v rámci programu Éta TAČR (řešitel VÚV TGM)

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Osvětová kampaň bude v hl. m. Praze cílena na širokou veřejnost prostřednictvím velkoplošných plakátů ve vozech metra s tematikou vody a sucha a putovní výstavou zahájenou v prostorách magistrátu hl. města. Společně s dalšími audiovizuálními (TV spot) a softwarovými výstupy projektu (výuková aplikace pro žáky ZŠ) přispěje k naplňování Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu tak, aby osvětu v oblasti hospodaření s vodou vnímala česká/pražská veřejnost jako celek.

Vazba na cíle adaptační strategie
c) Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro zvyšování informovanosti obyvatel a MČ

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: VÚV TGM

Harmonogram

Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Výstupy projektu

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 

Zdroj financování: Přihláška projektu v rámci programu Éta TAČR
SUOMI

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu