Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Projekty pro otevřenou (volnou) krajinu

Příměstský park Soutok

<< Předchozí | Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Cílem projektu je založení Příměstského parku Soutok, který se stane nástrojem pro revitalizaci a rozvoj říční nivy na soutoku Berounky a Vltavy v Praze. V území vznikne správa parku, jejímž úkolem bude:

1. Koordinace projektů a strukturálních zásahů v území
2. Údržba a zlepšování stavu krajiny
3. Odborná péče o krajinu, poradenství a partnerská spolupráce s municipalitami, odbornými institucemi, školami, vlastníky pozemků a ostatními stakeholdery
4. Zajištění úkolů územního rozvoje HMP

Příměstský park Soutok bude podporovat rozvoj biodiverzity a ekosystémových služeb, vhodné formy zemědělství a rekreace, bude posilovat hospodářský rozvoj oblasti a zlepšovat přírodní hodnoty území při respektování vlastnických práv majitelů pozemků.

Dílčí cíle:
1. Institucionalizace správy parku
Pořídit návrh formy správy parku, Podporovat platformu SPOLEČNĚ NA SOUTOKU, Založit Příměstský park Soutok z. s., Zajistit právní závaznost Příměstského parku Soutok.
2. Pořízení územně plánovací dokumentace
Dokončit průzkumy území, Pořídit studii „Revitalizace koryta Berounky a nové vodní útvary“, Pořídit Územní studii Příměstský park Soutok (ÚS), Pořídit Design manuál a Management plán revitalizace území, Pořídit ÚPD území Příměstský park Soutok.
3. Okamžité zlepšení současného stavu území
Zajistit koordinaci projektů v území, Realizovat rychlá stavební opatření v území.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Cílová skupina
HMP, městské části Radotín, Zbraslav, Velká Chuchle, Lipence, Praha 12, město Černošice, MHMP (OCP, OSI, PRI), Lesy h l. m. Praha, AOPK, Povodí Vltavy, vlastníci a správci pozemků, místní ekonomické subjekty, obyvatelé a zájmové skupiny (spolky).

Oddůvodnění projektu
Říční niva kolem soutoku Berounky a Vltavy v Praze je administrativně rozdělena mezi 5 městských částí HMP a město Černošice, má velký podíl soukromého vlastnictví půdy a obsahuje množství protichůdných zájmů. Území (cca 1 300 hektarů) nemá sdílenou vizi rozvoje a díky jeho nadměrné exploataci dochází k postupnému znehodnocování krajiny. Představitelé místních municipalit podepsali „Memorandum o spolupráci na rozvoji a budoucím využití území kolem soutoku Berounky a Vltavy“ (06/2015) a vyjádřili vůli založit Příměstský park Soutok. V území následně vznikla platformu stakeholderů SPOLEČNĚ NA SOUTOKU, která se podílela na tvorbě vize pro revitalizaci říční nivy. Vize vychází ze zajištění rovnováhy mezi přírodními procesy, ekonomickými záměry a potřebami místních aktérů a předpokládá, že Příměstský park Soutok vytvoří dlouhodobé podmínky pro vznik různorodé, přehledné a prostupné krajiny s proudící řekou, která vedle protipovodňové ochrany bude plnit i kulturní, rekreační a zemědělskou funkci.

Předchozí zkušenosti
Pilotní projekt – žádné předchozí situace
Podobné projekty: Příměstské parky Espace Nature de Lille (Francie), Collserola (Španělsko), Monsanto ((Portugalsko), Parco Nord Milano (Itálie), Parco Agricolo Sud Milano (Itálie)

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy

Návaznost na opatření
Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu – Návrh projektů

Vazba projektu na strategické dokumenty
Koncepce pražských břehů (IPR Praha 2014, us. RHMP č. 162 z 4. 2 2014)
Memorandum o spolupráci na Soutoku (06/2015, MČ Radotín, Zbraslav, Lipence, Velká Chuchle, Praha 12, Černošice, HMP)
Strategický plán HMP (us. RHMP č. 3197 z 19. 12. 2017)
Realizační program R1 Strategického plánu HMP (us. RHMP č. 3197 z 19. 12. 2017)
Adaptační strategie HMP na kl. změnu („AS HMP“, us. RHMP č. 1650 z 26. 6. 2018)
Implementační plán AS HMP 2018 – 2019
(Implementační plán AS HMP 2020 – 2024)
Akční plán SOUTOK BUDE OK (us. RHMP č. 2342 z 30. 8. 2018)

Specifikace

Plněním projektu IPR Praha poskytuje HMP odborné územně plánovací služby, které spočívjí v založení a nastavení činnosti Příměstského parku Soutok jako manažerského nástroje pro správu administrativně i majetkoprávně fragmentované oblasti. Jde o pilotní projekt, který je založen na společném definování hodnot území, a ve kterém jsou zásady rozvoje a ochrany přírody určeny společenskou dohodou místních aktérů. Projekt bude testovat přeshraniční spolupráci v rámci metropolitního regionu Prahy a nástroj příměstský park bude zakotven v právním řádu ČR. V projektu jsou definovány 3 základní etapy, pro které IPR Praha zajistí uvedené odborné služby a vytvoří předpoklady pro splnění dílčích cílů projektu:
1. Institucionalizace správy parku
– Zajištění návrhu organizační struktury pro správu Příměstského parku Soutok
– Propagace a sdílení know-how uvnitř platformy SPOLEČNĚ NA SOUTOKU
– Metodické vedení při založení Příměstského parku Soutok z. s.
– Metodické vedení v počátečních fázích fungování Příměstského parku Soutok
– Spolupráce při zajištění právní závaznost Příměstského parku Soutok.
2. Pořízení územně plánovací dokumentace
– Pořízení podkladů pro participativní tvorbu zadání ÚS Příměstský park Soutok
– Participativní pořízení ÚS a Design manuálu Příměstského parku Soutok (ÚPP)
– Pořízení Management plánu revitalizace území Příměstského parku Soutok
– Spolupráce při pořízení územně plánovací dokumentace Příměstský park Soutok (ÚPD)
3. Okamžité zlepšení současného stavu území
– Spolupráce při nastavení podmínek pro koordinaci projektů v území
– Spolupráce při realizaci opatření pro zlepšení stavu krajiny.

Projekt je součástí Strategického plánu HMP a Adaptační strategie HMP na klimatickou změnu, je pilotním projektem Adaptační strategie HMP na klimatickou změnu a je nastaven tak, aby v období 2020 – 2024 mohl řešit níže uvedená témata Implementačního plánu adaptační strategie (čísla v závorce znamenají označení tématu ve Strategickém plánu HMP):
– Začlenit Adaptaci na klimatickou změnu do plánování a podkladových studií (A2).
– Zajistit jednotný management péče o zeleň a přírodní území
– Posilovat ekologickou stabilitu a regenerační schopnosti krajiny (A6).
– Vytvářet podmínky pro rozvoj příměstského a městského zemědělství (A5).
– Ochrana před povodněmi na Vltavě a Berounce (B1)
– Zlepšit prostupnost krajiny a její využitelnost pro rekreaci (B7).
– Pokračovat v integrované revitalizaci niv, vodních toků a ploch (B5).
– Realizovat opatření cílená na zpomalení povrchového odtoku vody z krajiny a protierozní ochranu (B3)

Realizační tým

Uživatel řešení projektu organizace: Hl. m. Praha, veřejný sektor, podnikatelé, domácnosti, neziskový sektor

Projektový výbor
Předseda projektového výboru: Mgr. Ondřej Boháč; IPR Praha/ředitel
Gestor projektu: Ing. arch. Lada Kolaříková; IPR Praha/SPM
Gestor spolupracující sekce:
Bc. Tomáš Lapáček; IPR Praha/SSP
Ing. arch. Jaromír Hainc, Ph.D.; IPR Praha/SDM
Mgr. Adam Švejda; IPR Praha/SVV
JUDr. Zdeňka Zenkerová; IPR Praha/SPR
Ing. Marek Zděradička; IPR Praha/INFR
Mgr. Jiří Čtyroký; IPR Praha/SPI
Metodik projektu: Jitka Bendová; IPR Praha/RED/KRP
Zástupce zadavatele projektu: Ing. Petr Hlubuček; RHMP/radní pro životní prostředí a infrastrukturu

Členové projektového týmu
Projektový manažer MHNMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; OCP MHMP
Projektový manažer: Ing. arch. Zdeněk Ent; IPR Praha/SPM/KZI
Odborný garant projektu: Ing. Štěpán Špoula, Mgr. Jan Richtr; IPR Praha/SPM/KZI
Administrátor projektu: Ing. Helena Pánková
Externě
Právní podpora projektu: Mgr. Kateřina Rabiňáková; IPR Praha SPR/PRAV
Administrace veřejných zakázek (příprava VŘ a smluv): Mgr. Lukáš Marek, Jana Minksová; IPR Praha SPR/VEZ
Ekonom projektu: Ing. Petr Klimeš; IPR Praha PROV/ROZ
Grafické práce: MgA. Barbora Páníková; IPR Praha SVV/KK
Produkční práce: Ing. Tereza Michalová; IPR Praha SVV
Propagace projektu: Mgr. Marek Vácha; IPR Praha SVV/KOM
Participace projektu: MSc. Milan Brlík; IPR Praha SVV/KOM
Expertní spolupráce (krajina, ÚSES): Mgr. Martin Fejfar; IPR Praha SPM/KZI

Harmonogram

Příprava PZ: 2018-2019
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): 2018-2019
Soutěž a VŘ na zpracování ÚS Příměstský park Soutok formou soutěžního dialogu
Schválení usnesení RHMP (ZHMP): usnesení RHMP č.2149 z 8.9.2015 – rozhodnutí o přípravě Příměstského parku Soutok – usnesení RHMP č.2342 z 30.8.2018 – schválení AP2_SOUTOK 

Zahájení provozu: 2015 – 2022

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Zhodnocení naplnění stanovených cílů proběhne po ukončení projektu 31.12.2022.
Cíl 1. Institucionalizace správy parku (2017 – 2022)
Cíl 2. Pořízení územně plánovací dokumentace (2016 – 2022)
Cíl 3. Okamžité zlepšení současného stavu území (2019 – 2022)

Výstupy projektu

Cíl 1: Institucionalizace správy parku
a) Podklady pro management plán revitalizace území PPS (2019)
Určení formy správy parku (organizace s vícezdrojovým financováním nezávislá na politických výkyvech, expertní zázemí, spojení s IPR Praha, finance a určující vliv HMP), nastavení pravidel pro údržbu zeleně a správu území (Lesy hl. m. Praha, podmínka pro realizaci rychlých opatření a nízkonákladové zásahy v území)
b) Příměstský park Soutok z. s. (2019) – nástroj jednotného managementu pro revitalizaci říční nivy (denní údržba i tvorba koncepce), nástroj pro implementaci opatření z Adaptační strategie HMP na klimatickou změnu a Strategického plánu HMP, nástroj pro koordinaci aktivit a plánování a budování identity území jako Příměstského parku Soutok (PPS)
c) podpora platformy SPOLEČNE NA SOUTOKU (průběžně)
interaktivní web PPS (sdílení příběhů historie, kultury a krajiny, interpretace potenciálu a hodnot krajiny, mapy cest a zajímavých míst atd.) (2019)
d) Management plán revitalizace území PPS, Design design manuálu parku (2020)
e) Právní závaznost Příměstského parku Soutok – novelizace zákona o obcích (2022)

Cíl 2: Pořízení územně plánovací dokumentace
f) dokončené průzkumy území (2019)
hydrogeologický průzkum, analýza a návrh udržitelné zemědělské činnosti, analýza majetkoprávních vztahů a doporučení pro výkup pozemků
g) zadání Územní studie otevřené krajiny PPS (2019)
přípravná VIP skupina (HMP, MČ, Černošice, IPR), řešení neuralgických bodů, společenská dohoda o využití území
h) Územní studie otevřené krajiny PPS ( ÚS 2020)
i) Masterplán krajiny PPS (RP, ÚPčP, ÚS 2022)

Cíl 3: Okamžité zlepšení současného stavu území
j) koordinace projektů v území (2019)
k) realizována rychlá opatření v území (2019 – 2022)

Financování

Celkový rozpočet projektu vč. DPH: 2 097 660 Kč + 9 400 000 Kč

Zdroj financování: Rozpočet Projekt Soutok ze zdrojů HMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu