Home >> Implementační plán >> Opatření pro adaptaci budov >> Vypracování metodiky a postupů pro adaptaci budov

Příprava metodických podkladů pro vhodná opatření v oblasti adaptace budov a zavádění zelených střech a zelených fasád

Další >>

Cíl projektu a základní charakteristika

Metodická příručka o vhodných adaptačních opatřeních ve veřejném prostoru spojená s přípravou školení, semináře a exkurzí pro pracovníky ÚMČ, případně stavebníky, developery a veřejnost bude rozčleněna na návrh opatření pro adaptaci budov na základě území a typu zástavby a charakteru budov.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Cílová skupina
Veřejnost

Oddůvodnění projektu
Zelené střechy a zelené fasády jsou jedním z nástrojů pro zmírňování dopadů extrémních teplot a na zachycení srážkových vod v místě jejich dopadu. Tyto zachycené srážkové vody mohou zmírňovat dopady přívalových dešťů anebo v období sucha sloužit pro zavlažování vegetace. Metodická příručka bude zaměřena na zvyšování povědomí odborníků a širší veřejnosti o možnostech adaptace budov a na zmírňování dopadů klimatické změny v Praze.

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
c) Adaptační opatření na snížení energetické náročnosti Prahy a adaptaci budov
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro adaptaci budov – Vypracování metodiky a postupů

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Dan Frantík; vedoucí oddělení péče o zeleň, garant; +420 236 005 804; dan.frantik@praha.eu; OCP MHMP  

Řešitel 2: Ústav informatiky AVČR

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 0,5 mil Kč
Rozpočet 2019 – odd. X

Zdroj financování: MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu