Home >> Implementační plán 2018 – 2019 >> Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) >> Opatření a projekty pro doplnění znalostí o městské krajině

Analýza rozmístění mlžítek a pítek v Praze s ohledem na zmírňování dopadů extrémních teplot

<< Předchozí

Cíl projektu a základní charakteristika

Efektivní zavádění pítek a mlžítek v urbanizovaném prostředí umožní v čase extrémně vysokých teplot a vln horka obyvatelům a návštěvníkům Prahy doplnění tekutin (vody) a ochlazení jako prevenci před přehřátím.

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelný ostrov města

Cílová skupina
MHMP, IPR, veřejnost

Předchozí zkušenosti
Pouze inspirace ŘSD

Oddůvodnění projektu
Nedostatečné množství pítek a mlžítek v urbanizovaném prostředí Prahy pro dopnění tekutin a ochlazení v období veder.

Vazba projektu na strategické dokumenty a cíle
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro městskou krajinu (urbanizované území) – Opatření a projekty pro doplnění znalostí o městské krajině (urbanizovaném území)

Realizační kroky
Získat existující podklady k tématu
Zpracovat analýzu rozmístění pítek a mlžítek v Praze
Zpracovat studii proveditelnosti a správy o tuto infrastrukturu

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: Ing. Ivan Jacko; vedoucí oddělení udržitelné energetiky, garant; +420 236 004 310, ivan.jacko@praha.eu; OCP MHMP

Řešitel 3: IPR

Řešitel 2: PVZ

Řešitel 3: 1UI AV

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2020

Vyhodnocení projektu: 2020

Výstupy projektu

Analýza rozmístění pítek a mlžítek v Praze
Studie proveditelnosti a správy o tuto infrastrukturu

Realizační kroky KVP/IPR v podstatě splnilo v roce 2017. Analýza není to, co Praha v tomto tématu potřebuje. Jde především o systémové zajištění vhodného umisťování a údržby tohoto typu mobiliáře na veřejných prostranstvích. Tento list je určitě nutné revidovat.
Stav ke dni 16.5.2019: PVS a.s. zadalo projektovou přípravu na dvě lokality (1x P1 a 1x P2), s tím, že součástí objednávky na projekční firmu je zpracování technických standardů pro budoucí realizaci pítek v ostatních městských částí. Doba zpracování dokumentace je cca 4 měsíce. Následně bude  dokument „technických standardů pítek“ k dispozici pro případně dotační programy v této oblasti. Současně je tento postup komunikován s jednotlivými MČ. Jsou z tohoto projektu velmi nadšení!

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 0,5 mil Kč

Zdroj financování: OCP MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner