Home >> Databáze projektů

  Výsadba stromů na polní cestě

Garant projektu: MČ Praha Slivenec
Popis projektu: Cílem projektu bylo vybudování polní cesty v lokalitě na Přídole (v rámci Adaptace na změnu klimatu – rozčlenění příliš velkých lánů) a výsadba 45 stromů. Oprava polní cesty byla úspěšně dokončena na jaře v roce 2021, výsadba 41 stromů a 226 kusů keřů byla realizována na jaře v roce 2021.
Hodnota projektu: 706 540 Kč bez DPH
Ukončeno: v roce 2021
Lokace projektu: Slivenec, na Přídole
Vazba projektu na strategické dokumenty: Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu
Druh opatření: Opatření pro urbanizované území a městskou krajinu
Cílová skupina: Obyvatelé Prahy


Financování projektu
Předpokládaná hodnota: 706 540 Kč bez DPH
Zdroj financování: dotace z rozpočtu HMP
Skutečné náklady: 706 540 Kč bez DPH

Specifický cíl A: Zlepšování mikroklimatických podmínek v Praze a snižování negativních vlivů extrémních teplot, vln horka a městského tepelného ostrova na obyvatele Prahy:
A.1.: Zlepšovat mikroklimatické podmínky města prostřednictvím víceúčelové zelené infrastruktury
A.3.: Zakládat a revitalizovat vegetační prvky a plochy ve městě

Přínos adaptace (ekosystémová služba)
RS – redukce hluku
RS – kvalita ovzduší
RS – regulace mikroklimatu
KS – rekreační funkce
KS – estetická funkce
DP – tvorba biotopu
Jiný přínos
Podpora biodiverzity
Oživení prostoru
Zvýšení ekologické hodnoty území