Home >> Implementační plán >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Vypracování metodiky a postupů pro otevřenou (volnou) a městskou krajinu

Foto Antonín Keprta

Příprava strategie a koncepce zelené infrastruktury

Cíl projektu a základní charakteristika

Zelená infrastruktura zahrnuje jak soustavu chráněných území, tak nechráněnou krajinu včetně rozličných ploch zeleně v lidských sídlech, od zelených střech a stromořadí po parky, zahrady, sady, lesy, pole a vodní toky. Systémové propojení těchto prvků a využívání jejich tzv. ekosystémových služeb umožní Praze lépe se adaptovat na změnu klimatu a poskytovat kvalitní prostředí pro život, sport a ekreaci obyvatel města v místě, kde žijí, a to při současném zachování a rozvoji přírodních hodnot městské a příměstské krajiny. Pro vytvoření kvalitní zelené infrastruktury města je třeba definovat společné cíle a jednotlivé kroky pro její dlouhodobý rozvoj a údržbu.

Cíle bude dosaženo vytvořením Strategie a Koncepce zelené infrastruktury, jejíž přípravu je nutné rozdělit do několika fází.
Iniciační a přípravná fáze vytvoří informační, komunikačních, analytický a znalostní základ pro samotnou tvorbu dokumentů, identifikuje problémy k řešení a hlavní témata Strategie. V rámci této přípravy bude na základě diskuze se stakeholdery města vytvořena předběžná vize a navrženy základní scénáře rozvoje zelené infrastruktury v Praze. Jako poslední krok přípravné fáze bude založena řídící rada pro pořízení Strategie a Koncepce. V dalších fázích po této přípravě, bude navržena samotná Strategie a Koncepce zelené infrastruktury a realizace opatření navržených strategií v rámci definované koncepce.
Iniciační fáze (IPR Praha)
• Nastavení projektu přípravy Strategie a Koncepce zelené infrastruktury na IPR Praha
• Zahájení pracovních rozhovorů s hlavními stakeholdery v Praze
• Definování základních témat zelené infrastruktury v Praze
• Vytvoření informačního materiálu k problematice zelené infrastruktury
Přípravná fáze (IPR Praha)
• Analýza současného stavu zelené infrastruktury a souvisejících problémů v Praze
• Rozpracování hlavních témat zelené infrastruktury v Praze na základě diskuzí a pracovních rozhovorů s hlavními stakeholdery.
• Komunikace a edukace o tématech a problematice zelené infrastruktury mezi odbornou i laickou veřejností
• Formulování předběžné vize Strategie a návrh scénářů rozvoje zelené infrastruktury v Praze na základě diskuzí se stakeholdery
• Zpracování závěrečné zprávy s dosavadními výstupy a návrh na pořízení samotné Strategie a Koncepce Zelené infrastruktury hl. m. Prahy
• Návrh na založení řídící rady pro pořízení Strategie a Koncepce

Uplatnění vůči dopadům změny klimatu
1) Vlny horka a tepelná ostrov města
2) Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou
4) Sucho

Vazba projektu na strategické dokumenty
Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu

Oddůvodnění projektu
Chybějící Strategie a Koncepce zelené infrastruktury

Vazba na cíle adaptační strategie
a) Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
b) Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
f) Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

Návaznost na opatření
Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu – Vypracování metodiky a postupů

Synergie
Strategický plán hl. m. Prahy, Aktualizace 2016
Koncepce péče o zeleň v hlavním městě Praze
Strategie a Manuál veřejných prostranství
Koncepce pražských břehů
ÚPD

Realizační tým

Projektový manažer MHMP OCP: RNDr. Štěpán Kyjovský; 737213259; stepan.kyjovsky@praha.eu

Řešitel 1: IPR Praha

Harmonogram

Příprava PZ: 2018
Příprava ZD a usnesení RHMP (ZHMP): Usnesení RHMP č. 1650 ze dne 26.6.2018

Implementace: 2019

Vyhodnocení projektu: Vyhodnocení v rámci ukončení Implementačního plánu na roky 2018-2019

Výstupy projektu

Závěrečná zpráva

Financování

Předpokládaná hodnota projektu (bez DPH): 1 mil Kč

Zdroj financování: Rozpočet MHMP

Schválil – MHMP OCP: Garant projektu

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru