Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu

Home >> Implementační plán >> Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu >> Vypracování metodiky a postupů pro otevřenou (volnou) a městskou krajinu

foto archiv IPR

Implementační plán 2018 -2019

Opatření pro otevřenou (volnou) krajinu

Opatření pro adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka (specifický cíl A Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu) a Opatření na hospodaření s vodou a zmírňování dopadů extrémních hydrologických jevů, přívalových dešťů, povodní a období sucha (specifický cíl B Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou změnu).

Vypracování metodiky a postupů pro otevřenou (volnou) a městskou krajinu

SEZNAM PROJEKTŮ

1. Příprava strategie a koncepce zelené infrastruktury

Zelená infrastruktura zahrnuje jak soustavu chráněných území, tak nechráněnou krajinu včetně rozličných ploch zeleně v lidských sídlech, od zelených střech a stromořadí po parky, zahrady, sady, lesy, pole a vodní toky. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Gestor: Odbor ochrany prostředí MHMP
Zapojené subjekty: IPR Praha
Návaznost na cíle adaptační strategie:
A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka
B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy
F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty
Uplatnění vůči dopadům změny klimatu: Vlny horka a tepelný ostrov města, Extrémní srážky a hospodaření se srážkovou vodou, Sucho
Zdroje financování: MHMP

Návaznost na Strategické cíle

A: Adaptace na zvyšování teploty, tepelný ostrov města a vlny horka B: Adaptační opatření na snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha na území hl. m. Prahy F: Adaptační opatření v oblasti environmentálního vzdělávání a osvěty

KARTA PROJEKTU

V současné době žijí tři čtvrtiny obyvatel České republiky ve městech a do konce století jich tam bude žít pravděpodobně převážná většina. Kromě populace je ve městech soustředěn vysoký podíl ekonomických a společenských aktivit a města jsou rovněž významným producentem skleníkových plynů. Změny v rozložení, četnosti a intenzitě extrémních výkyvů počasí spojených se změnou klimatu v urbánních oblastech zvyšují riziko pro společnost. Rizika spojená se změnou klimatu ve městech zahrnují zejména vlny horka a nárůst tepelného ostrova města, povodně a extrémní srážky či dlouhotrvající sucha. Tyto procesy mohou mít rozsáhlé nepříznivé dopady na kvalitu života obyvatel (jejich bezpečnost, zdraví, příjem a majetek), stejně jako na národní ekonomiku, ekosystémy a přírodní kapitál. Z těchto důvodů se města potřebují připravit na hrozby související se změnou klimatu, a to pomocí vhodně zvolené kombinace adaptačních opatření.

Se záměrem nastavení metodiky pro přizpůsobování vznikla publikace v rámci projektu UrbanAdapt publikace Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách měst s využitím ekosystémově založených přístupů k adaptacím.

Partneři

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google